29. juni 2021

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde er afgørende for at sikre stærke børnefællesskaber

KL lancerer i efteråret et nyt partnerskab om stærke børnefællesskaber. Alle børn skal høre til fællesskaber, og den pædagogiske kvalitet spiller en vigtig rolle.

KL retter fokus mod dagtilbuddenes rolle i udviklingen af stærke børnefællesskaber, og i forrige uge har landets kommuner modtaget en invitation til et partnerskab med henblik på udvikling af området. Partnerskabet skal bidrage til kommunal udvikling på området og udvikle arbejdet med stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet som forebyggelse til senere segregering. Partnerskabets indhold vil blive tilpasset efter input fra de deltagende kommuner. Tilmeldingen til partnerskabet skal foregå senest d. 16. august kl. 12:00.

Partnerskab om stærkebørnefællesskaber

Børn har brug for at høre til i fællesskaber

Som introduktion til indsatsen og partnerskabet dannede KL d. 8. juni ramme for webinaret ”Stærke børnefællesskaber i dagtilbud”. Iblandt oplægsholderne var Inge Schoug Larsen, der er uddannet cand.psych. med speciale i blandt andet udviklingspsykologi og pædagogiske processer. Med sit oplæg præsenterede Inge Schoug Larsen betydningen af at få de stærke børnefællesskaber på dagsordenen.

”Vi er vant til at tænke i inklusion, men det er vigtigt at forstå inklusion som det, det er, nemlig en intention med en pædagogisk og politisk målsætning. Ved at rette vores fokus på børnefællesskaber flyttes opmærksomheden henimod dét, der sker mellem børn ude i dagtilbuddene. Børn tænker i fællesskaber, og deres identitet og selvværd skabes gennem relationer til andre børn og voksne. Børn har brug for at høre til – ikke at blive udskilt” forklarer Inge Schoug Larsen.

Børns deltagelse i stærke børnefællesskaber er med til at sikre læring, trivsel, udvikling og dannelse. Rasmus Landersø, der er forskningsleder for Rockwool fonden, belyste ligeledes under webinaret, betydningen af at understøtte børn i at lære, hvordan man lærer. De stærke børnefællesskaber bidrager til dette arbejde, fordi børns deltagelse er med til at udvikle flere af de afgørende kompetencer, der danner grobund for at kunne lære.

For udsatte børn er pædagogisk kvalitet altafgørende

Inge Schoug Larsens oplæg understregede betydningen af at få øjnene op for de mange forskellige fællesskaber, som børn tager del i, hvordan børnene tager del i dem, og hvem der ikke er en del af fællesskabet.

”Børns fællesskaber er mange-facetterede, det handler om at få blik for børnenes deltagemåder, så vi kan hjælpe de børn, der bliver ekskluderet fra fællesskaberne” udtaler Inge Schoug Larsen.

Derfor er kvaliteten af det pædagogiske arbejde i landets dagtilbud en vigtig faktor i indsatsen for at få de udsatte børn med i fællesskabet. ”Det pædagogiske personales arbejde er afgørende for de udsatte børn, fordi udsatte børn i fastlåste positioner har brug for hjælp til at deltage. Griber det pædagogiske personale uhensigtsmæssigt ind kan deres indgriben let komme til at opløse andre børns allerede etablerede lege og fællesskaber, samtidig med at de risikerer at udpege de udsatte børn. De voksne skal have øje for at sikre alle børns deltagelsesmuligheder i relevante fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at pædagogiske interventioner er velovervejede og funderet i nøje iagttagelser af dagtilbuddets egen praksis, fordi interventioner skal indeholde en respekt og forståelse for de sociale dynamikker, der er i børnefællesskabet, for at opnå de bedste resultater.” forklarer Inge Schoug Larsen.

Der er derfor behov for et øget fokus på at sikre kvaliteten af det pædagogiske arbejde og de tidlige indsatser i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale spiller en vigtig rolle, så også de udsatte børn oplever at være en del af fællesskabet og får adgang til den afgørende læring, trivsel og udvikling, der ligger heri.

Med KL’s partnerskab er formålet at få kommunerne til at dele ud af deres viden på området og samtidig i fællesskab udtænke, udvikle og afprøve nye tiltag på 0-6-årsområdet. På denne måde kan kommunerne være med til at styrke indsatsen på børns udvikling, læring, trivsel igennem børns deltagelse i stærke børnefællesskaber.