23. juni 2021

KL sætter fokus på stærke børnefællesskaber og tidlige indsatser i dagtilbud

KL lancerer et nyt partnerskab i efteråret 2021. Stærke børnefællesskaber og tidlige indsatser skal på dagsordenen.

Som led i arbejdet med forebyggelse af segregering har KL afholdt webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud. Webinaret satte fokus på arbejdet med den tidlige indsats, kommunale erfaringer med politisk prioritering af inklusionsarbejdet på 0-6-årsområdet samt betydningen af fællesskaber for børnene i dagtilbud. Webinaret var startskuddet på et øget fokus på dagsordenen, hvorfor KL har inviteret alle landets kommuner til et partnerskab med henblik på udvikling af stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet. Deltagerkommunerne i partnerskabet vil arbejde med kortlægning af udfordringsbilledet, der tegner sig i kommunerne, udveksle erfaringer og igangsætte en kommunal udviklingsproces, hvor nye tiltag kan udvikles og afprøves. Partnerskabets indhold vil tage afsæt i de behov, som kommunerne oplever i relation til området, og indholdet vil derfor blive udviklet efter input fra de deltagende kommuner. Partnerskabet vil bestå af to fysiske møder samt to virtuelle møder.

Partnerskab om stærke børnefællesskaber

Inklusion har i mange år været et tema på skoleområdet, hvorimod det både politisk og fagligt er en forholdsvis umoden dagsorden på dagtilbudsområdet. Seneste tal viser, at segregering fra almene børnefællesskaber finder sted tidligere og tidligere i skolelivet. 24 procent af børn i specialtilbud segregeres allerede i indskolingen, 8 procent i mellemtrinnet og 4 procent i udskolingen. Når en stor procentdel af børn segregeres i indskolingen, må det formodes at nogle af børnene, allerede i deres dagtilbud, har befundet sig i særligt udsatte positioner. Derfor er det helt afgørende at arbejde med stærke børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer på dagtilbudsområdet

Fra inklusion til mellemformer og børnefællesskaber

Horsens Kommune valgte i 2020 at afsætte ekstra ressourcer til området og samtidig et skifte fra inklusion som omdrejningspunkt, til fremover at tænke i børnefællesskaber som det centrale element. Anne Bust, dagtilbudschef i Horsens kommune, fremlagde på webinaret Horsens Kommunes særlige indsats på området for udsatte børn i 0–6-årsalderen.

”Horsens Kommunes har valgt en øget tilførsel af ressourcer på 0-6-årsområdet samt en indsats på mellemformer og børnefællesskaber frem for inklusionstankegangen. Hermed rykker vi os væk fra orienteringen mod barnets manglende tilpasningsevne samt barnets fejl og mangler. I stedet retter vi blikket mod at styrke fællesskaber, relationer og herigennem sikre læringsmiljøer, der er motiverende for alle børn. Det er grundlæggende for arbejdet med børnefællesskaber, at det primært handler om den generelle pædagogisk kvalitet i dagtilbud.” fortæller dagtilbudschef Anne Bust.

Indsatsen og erfaringerne i Horsens Kommune viser, at dedikerede ressourcer til området samt en indsats med henblik på opkvalificering af især den faglige viden hos det pædagogiske personale, er vigtige grundpiller i arbejdet med stærke børnefællesskaber.

Kvalitet og tidlige indsatser i fokus

Rasmus Landersø, der er Forskningsleder ved Rockwool Fonden, tog også del i webinaret. Han understregede i sit oplæg betydningen af de tidlige indsatser på 0-6-årsområdet for at sikre børn lige muligheder igennem livet.

De første år er fundamentet, som resten af livet bygges på. Derfor ligger en stor del af roden til ulighed gennem hele livet her. Hvis vi skal stræbe efter at skabe og styrke tidlige indsatser i børns liv, så er det helt grundlæggende at forstå, at børn i dag ikke har lige muligheder. Uligheden i muligheder begynder allerede fra fødslen, og den kan ses i familiernes ressourcer, deres omgivelser og kvaliteten af de tilbud, som familierne benytter og har adgang til. Hvis vi ikke arbejder mod at udligne børnenes udgangspunkt, så kan formelle lige muligheder i sidste ende reelt set give de børn, der har meget, endnu mere. Det handler dog ikke blot om tidlige indsatser i sig selv, det handler i høj grad om kvaliteten af de indsatser og den understøttelse, som børnene modtager ” udtaler Rasmus Landersø.

Stort set alle børn i Danmark går i et dagtilbud. Derfor spiller landets dagtilbud en central rolle i arbejdet med at sikre, at alle børn får en god start på livet. Kommunerne kan i deres arbejde med stærke børnefællesskaber og tidlige indsatser hjælpe med til, at udsatte børn får den hjælp, de har brug for, når de har brug for den. ”Det handler om at skabe en positiv fremfor negativ snebolds-effekt, fordi de forskelle, der opstår tidligt i livet, de består” uddyber Rasmus Landersø.

Med partnerskabet vil KL sætte øget fokus på arbejdet med stærke børnefællesskaber og forebyggelse af segregering. Partnerskabet forventes at beskæftige sig med følgende temaer:

  • Mellemformer i dagtilbud og kommunal tilbudsvifte
  • Co-teaching i dagtilbud
  • Pædagogisk praksis målrettet børn i udsatte positioner
  • Støtte og indsatser fra fx PPR og organisering af det tværfaglige samarbejde
  • Dialog mellem forvaltning og institution
  • Det gode og differentierede forældresamarbejde
  • Ledelsesrollen i arbejdet med stærke børnefællesskaber
  • Sammenhæng mellem læringsmiljøer i dagtilbud og skole