12. maj 2021

KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet

Tirsdag den 1. juni kl. 13:00-14:30 holder KL og STUK virtuelt opstartsmøde for Læsekonsulentnetværket. På opstartsmødet vil KL og STUK orientere om Læsekonsulentnetværket, hvorefter netværksdeltagerne, KL og STUK vil drøfte ønsker til temaer for kommende møder i netværket.

Om Læsekonsulentnetværket og kommende netværksmøder

KL og STUK ønsker at understøtte de kommunale læsekonsulenter i deres arbejde med læse- og ordblindeområdet og er derfor gået sammen om at etablere et netværk af kommunale læsekonsulenter. Formålet er bl.a. at give læsekonsulenterne mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og videndele om god praksis og dermed blive inspireret af hinanden. Det er desuden hensigten, at netværket kan styrke kommunernes mere strategiske og ledelsesmæssige fokus på området, herunder dialogen og samarbejdet i forvaltningen og mellem forvaltning og skole.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er læsekonsulenter i forvaltningen. I kommuner uden en læsekonsulent kan pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet indgå i netværket. Der kan deltage to konsulenter pr. kommune.

Arbejdsform og indhold

Der afholdes to netværksmøder årligt. Mellem møderne kan der være skriftlig kommunikation/information og eventuel inddragelse af deltagerne i konkrete opgaver.
Netværksmøderne kan bestå af vidensformidling, orientering fra KL og STUK, oplæg fra deltagerne eller eksterne oplægsholdere, erfaringsudveksling mellem deltagerne samt mulighed for at give input til KL og STUK. Tematikker for netværksmødernes indhold besluttes bl.a. på baggrund af input fra netværksdeltagerne.

Evaluering

Efter hvert netværksmøde udsendes et kort evalueringsskema til alle netværksdeltagere, hvor der evalueres på form og indhold. Ved afslutning af netværket ved udgangen af 2024 evalueres netværket med henblik på afdækning af behov for eventuel videreførelse af netværket.

Økonomi

Det er gratis for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet at deltage. Ved deltagelse i netværksdage med fysisk fremmøde kan der være en mindre deltagerbetaling til forplejning. Der ydes ikke økonomisk tilskud til dækning af deltagelse i netværkets aktiviteter.

Program for Læsekonsulentnetværksmødet tirsdag den 1. juni 2021

  • Velkomst og de første tanker om Læsekonsulentnetværket, v. chefkonsulent, Stine Juul Knudsen, fra KL og specialkonsulent, Trine Nobelius, fra STUK.
  • Fælles: Input til Læsekonsulentnetværket, v. kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet.
  • Afslutning og foreløbige planer for næste Læsekonsulentnetværksmøde.

Tilmelding

Opstartsmødet for Læsekonsulentnetværket afholdes tirsdag den 1. juni 2021 kl. 13:00-14.30 via Microsoft Teams. Teams-link fremsendes inden mødet. Tilmelding til opstartsmødet skal ske via dette link. Frist for tilmelding er torsdag den 27. maj.

Spørgsmål til netværket kan stilles til chefkonsulent, Stine Juul Knudsen, fra KL på mail stjk@kl.dk.