05. maj 2021

Forvaltningens kompetencer er afgørende for effekten af tilsynet

I en række artikler sætter KL spot på det pædagogiske tilsyn. Denne artikel sætter fokus på sammenhængen mellem tilsynets bidrag til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud og de kompetencer tilsynsførende konsulenter og ledelser har.

Det kommunale tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Derfor er det afgørende, at tilsynet er af høj kvalitet alle steder. Med det afsæt har KL sat spot på kommunal tilsynspraksis i en række artikler og kommunale eksempler på god tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis og kan læses på denne temaside på kl.dk.

Både nationalt og kommunalt har der de sidste år været fokus på, hvordan tilsynet i de kommunale dagtilbud kan og skal bidrage til at styrke kvaliteten. Tilsynet skal føre til øget kvalitet eller forbedringer, og der er derfor behov for fokus på tilsynets systemer, metoder og procedurer. Både forvaltning, ledelser og medarbejdere og deres samarbejde har en vigtig rolle i arbejdet med at øge kvaliteten bl.a. på baggrund af et tilsyn. Her har især de kommunale konsulenter en vigtig rolle.

Tilsynet skal ses i et kommunalt helhedsperspektiv

Hvis realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan skal ske i sammenhæng med tilsynet, og skabe en reel værdi, må hele opgaven anskues ud fra en Whole System Approach, som betyder, at der arbejdes ud fra et organisatorisk blik og en forståelse for vigtigheden af sammenhæng i den kommunale styringskæde. Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på, men dagtilbudsloven beskriver ikke hvordan, hvor ofte eller hvem, der skal føre tilsyn. Uanset hvilken tilsynsproces- og model, en kommune anvender, skal den tilsynsansvarlige forvaltning have fokus på effekten af et tilsyn og sikre, at der sker en opfølgning. Det kræver, at medarbejdere i forvaltningen har grundlæggende indsigt i lovgivningen og rammerne for kvalitet i dagtilbud, og har kompetencer til at vurdere, om de krav, der stilles, er opfyldt, samt hvilke indsatser der kan fremme den ønskede udvikling.

Det betyder, at konsulenter på dagtilbudsområdet bør kunne vurdere om samarbejde og sammenhæng mellem de forskellige led i styringskæden i tilstrækkelig grad understøtter udvikling af kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Hvis samarbejdet eller sammenhængen ikke fungerer, kan det få den uhensigtsmæssige konsekvens, at det bliver den enkelte konsulents, dagtilbudsleders eller pædagogs opgave og ansvar, at tilsynet også fører til ændret praksis. Forvaltningschef og -konsulenter har derfor en vigtig opgave i at forankre målene i hele organisationen, bringe alle aktører i spil – og også tydeliggøre de mange delprocesser, der skal sættes i gang for at opnå en egentlig og varig forandring.

Læs resten af artiklen her.