24. juni 2020

Opdateret information vedr. sommeraktiviteter for børn og unge

Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret retningslinjer for puljen til sommeraktiviteter for børn og unge, så disse nu også kan foregå i forbindelse med skolestart mv.

Den 16. juni udsendte Børne- og Undervisningsministeriet bevillingsskrivelser vedr. puljen til sommeraktiviteter til alle kommuner. Puljen udmønter den politiske aftale om at afsætte 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den.

Aktiviteterne skal: 

  • bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
  • understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Vi ved at I i kommunerne er udfordret på, at det kan være svært at nå en politisk proces i forhold til prioritering og iværksættelse af sommeraktiviteter.

Der er mange veje til aktiviteter, som børn kan have gavn af. Mulige greb er opskalering af allerede iværksatte aktiviteter. Fx kan det være en ordning om voksenvenner, der udvides i sommerperioden. Der kan også iværksættes en intern ansøgningsrunde i kommunen med et kort afsæt. Midlerne giver brede muligheder for anvendelse i tæt samarbejde med fx frivillige, kulturinstitutioner, boligsociale områder, almene boligorganisationer, familieindsatser, ungdomsskoler, SFO mv. Ligeledes kan midlerne i mindre omfang bruges til indkøb af redskaber til understøttelse af sommeraktiviteterne.

Sommeraktivitetsforløb kan bestå af samarbejder mellem kommuner, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner m.v. Tilskud, som en kommune modtager til sommeraktiviteter, kan derfor anvendes til at indgå samarbejder med ovennævnte aktører om udførelsen af sommeraktivitetsforløb. Der er ikke opsat puljespecifikke rammer for, hvordan kommunerne tilrettelægger indgåelsen af samarbejder, herunder hvordan kommunerne vælger at henvende sig til mulige samarbejdsparter. Kommunerne vil dog blandt andet være omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler om ligebehandling, gennemsigtighed samt eventuelle udbudsretlige forpligtelser.

Det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for, at tilskuddet anvendes efter formålet og for sommeraktivitetens gennemførsel. Kommunen er derfor blandt andet ansvarlig for at sikre, at underviserne har de rette kompetencer, at der er indhentet/indhentes børneattester ligesom det er kommunen der er ansvarlig for, at eventuel deltagerbetaling opkræves i overensstemmelse med reglerne. Det er ligeledes den enkelte kommune, der skal aflægge regnskab og rapport.

Ministeriet har udarbejdet spørgsmål/svar på deres hjemmeside samt materiale til regnskab og afrapportering. Det er her fx præciseret:

  • at tilskuddet som udgangspunkt skal bruges på aktiviteter i skolernes sommerferie. Dog kan midlerne også anvendes på skolestartsforløb. Ved skolestartsforløb forstås aktiviteter, der ligger i forbindelse med elevernes tilbagevenden til en almindelig skoledagligdag efter sommerferiens afslutning.  Der er ikke fastsat en central dato for, hvornår tilskudsberettigede skolestartsforløb skal være gennemført, da eleverne vender tilbage til skole på forskellige tidspunkter på tværs af kommunerne. 
  • at det ikke er et krav, at der skal udbydes aktiviteter hver eneste feriedag i sommerferien, men ambitionen er, at aktiviteterne skal fordeles jævnt over perioden.
  • At aktiviteter ikke må erstatte den almindelige undervisning, der er planlagt ved skolestart. Midlerne må kun anvendes på aktiviteter, der ligger ud over den almindelige undervisning.
  • At aktiviteterne skal ligge udover det, som kommunerne allerede har budgetteret med. 

Se yderligere i nedenstående link:

 Læs mere

Materiale til afrapportering

×

Log ind