23. september 2020

Få viden om kommuners arbejde med digitale redskaber i dagtilbud

I foråret 2020 har KL undersøgt, hvordan og i hvor høj grad digitale redskaber anvendes i dagtilbud. Undersøgelsen understreger vigtigheden af, at det pædagogiske personale er klædt på til den digitale udvikling og kan anvende digitale redskaber meningsfuldt i den pædagogiske praksis. Undersøgelsen er i fokus på KL's kommende temadag om digitale redskaber i dagtilbud, som du nu kan tilmelde dig.

Udviklingen af kvalitet i dagtilbud er kommet højt op på den politiske dagsorden. Den styrkede pædagogiske læreplan tydeliggør blandt andet arbejdet med digitale redskaber som led i udviklingen af læringsmiljøer.

I lyset af dette har KL i foråret 2020 samarbejdet med Implement Consulting Group om at afdække, hvordan dagtilbud i dag anvender de digitale redskaber til at højne kvaliteten i dagtilbud.

Undersøgelsen er en opfølgning på tidligere undersøgelser om anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud.

Behov for udvikling af digitale kompetencer blandt det pædagogiske personale

Undersøgelsen understreger først og fremmest vigtigheden af, at det pædagogiske personale er klædt på til den digitale udvikling og kan anvende digitale redskaber, når det giver mening i den pædagogiske praksis.

Et væsentligt resultat fra undersøgelsen er bl.a., at det pædagogiske personale oplever store udfordringer med persondataforordningen (GDPR). Undersøgelsen lægger således op til et øget kommunalt fokus på kommunikationen og dialogen på tværs af den kommunale styringskæde og på tværs af fagområder i forvaltningen (fx IT og dagtilbudsområdet) om udfordringer, håndteringer og løsninger, der vedrører GDPR.

Derudover viser undersøgelsen bl.a., at:

  • færre dagtilbud har en strategi for anvendelsen af digitale redskaber
  • dagtilbudsledere og -chefer er overvejende positive ift. potentialerne ved, at de digitale redskaber kan understøtte de pædagogiske læringsmiljøer
  • der er opstået en øget skepsis ift. de pædagogiske og de understøttende digitale redskabers positive betydning for dagtilbud

Du finder hele undersøgelsen her.

Temadag om digitale redskaber i dagtilbud

På baggrund af rapporten om digitale redskaber i dagtilbud inviterer KL til en temadag torsdag d. 26. november for dagtilbudschefer, dagtilbudsledere, konsulenter, it-medarbejdere og andre interesserede. Temadagen afholdes virtuelt over Teams. 

På temadagen er der blandt andet mulighed for at høre Implement Consulting Group fortælle mere om undersøgelsen. Lektor på Københavns Professionshøjskole, Steen Søndergaard, vil belyse, hvorfor kommuner og dagtilbud skal interessere sig for digitale redskaber. Dernæst vil Jan Ole Størup, pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi og medforfatter til rapporten ”Hvem sidder der bag skærmen – og hvem hjælper?" fortælle om, hvad dagtilbuddene skal kunne, for at digitale redskaber skaber motiverende, alsidige og udfordrende aktiviteter.

På temadagen vil der også være mulighed for at vælge sig ind på bestemte break-out-sessions, der hver især dykker ned i specifikke tematikker. Temadagen vil derudover give en status og indblik i Aula på dagtilbudsområdet.

Break-out-sessionernes 4 tematikker er:

1. Strategi og retningslinjer på forvaltnings- og institutionsniveau                                                                   

2. Anvendelse af de pædagogiske digitale redskaber                                                                               

3. GDPR skal give sikkerhed uden at blive en spændetrøje                                                                           

4. Kompetencer og inspiration til anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud                                                                                 

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her.