06. november 2019

Opfordring til ministeren: Husk nuancerne i debatten om kvalitet i dagtilbud

Normeringer har betydning i forhold til kvalitet i dagtilbud. Men for at lykkes med de bedst mulige tilbud til vores børn er der meget mere på spil end blot antallet af hænder. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, udviklingsorienteret tilsyn og mere relevant, praksisrettet viden er nogle af de vigtige håndtag, som kommunerne anvender til at udvikle kvaliteten i dagtilbud.

Tæt samarbejde på tværs bærer frugt

I to år har 26 kommuner deltaget i KL’s kommunale partnerskab om at udvikle kvaliteten i dagtilbud. Formålet har været at understøtte kommunerne i at implementere den nye dagtilbudslovgivning, herunder den pædagogiske læreplan, samt at styrke kommunerne i at prioritere udviklingen af området. Partnerskabet har givet forskellige kommunale perspektiver på arbejdet med kvalitet i dagtilbud og de muligheder og udfordringer, som kommuner og dagtilbud støder på. Den viden er der behov for at dele. Derfor har formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen skrevet til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at nuancere debatten om kvalitet i dagtilbud og invitere hende til at drøfte temaet med KL’s udvalg.

Der er mange håndtag at skrue på

En vigtig erfaring fra KL-partnerskabet er, at selvom de konkrete beslutninger ser forskellige ud i kommunerne, er der meget læring og inspiration at hente på tværs af kommunerne. Ingen kommuner er ens, og det fremgår tydeligt, at de bedste løsninger opnås ved, at kommunerne tager afsæt i lokale muligheder og udfordringer. Erfaringer fra partnerskabet viser, at der er en række elementer, som er centrale på tværs af kommuner, når kvaliteten skal udvikles, men det er også her, at mange kommuner oplever de største udfordringer:

  • Systematisk indsamling og anvendelse af data, der understøtter og følger udviklingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.
  • Relevant viden fra en dansk kontekst, som kan anvendes til at nuancere og kvalificere de næste skridt i kvalitetsudviklingen.
  • Dialoger om det pædagogiske arbejde, der tager afsæt i børnenes udvikling, trivsel og læring samt det pædagogiske læringsmiljø.
  • En styrket evaluerings- og forbedringskultur og et udviklingsorienteret tilsyn, der understøtter udviklingen af kvalitet i det enkelte dagtilbud.
  • Samarbejde mellem forældre og dagtilbud, der tager afsæt i det enkelte barn og familie og hviler på en differentieret tilgang med fokus på ressourcer.
  • Tidlig indsats. Inddrage og styrke samarbejde mellem forskellige fagligheder med afsæt i en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang.
  • Hele ledelseskæden skal skabe rammerne for og understøtte faglig ledelse. Dette kræver, at lederne i institutionerne bliver klædt på til faglig ledelse.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. En samlet plan for, hvordan statslige midler anvendes bedst muligt. Lederne har særligt brug for at blive klædt på til faglig ledelse.

Fortsat appetit på området

Kommunerne har høje ambitioner for børnene og de kommunale dagtilbud, og der er en stærk opmærksomhed på at udvikle kvaliteten i alle kommuner. KL vil gennem en række aktiviteter fortsat understøtte kommunernes arbejde med kvalitet i dagtilbud på blandt andet Børn & Unge Topmødet i januar 2020, dagtilbudskonferencen i maj 2020 og i et fremtidigt tilsynspartnerskab, hvor indsigterne fra partnerskabet også vil blive bragt i spil.

 

Se mere om Børne & Unge Topmødet her