30. september 2019

Indsigter fra kommunalt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

Kommunale politikere, direktører, chefer og ledere samler op på indsigter fra KL's 2-årige kommunale partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

Det 2-årige KL-partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud er netop afsluttet. 26 af landets kommuner har indgået i et forpligtende partnerskab med alle led i ledelseskæden – fra politikere til lederne af institutionerne. Det har givet et helt unikt afsæt for arbejdet i partnerskabet, som har givet vigtige indsigter i forhold til at udvikle kvaliteten i dagtilbud. Det handler blandt andet om at styrke sammenhængen i ledelseskæden, en systematisk evalueringskultur og faglig ledelse. Der er behov for fortsat politisk prioritering både lokalt og nationalt. Kommunerne kan lære af hinanden og kvalificere udviklingsprocesser, selvom de konkrete beslutninger ser forskellige ud i kommunerne.

Vigtige elementer i udviklingen af kvalitet i dagtilbud

Den 18. september 2019 mødtes partnerskabets kommuner en sidste gang for at samle op på arbejdet i partnerskabet. Her drøftede politikere, forvaltninger og decentrale ledere vigtige perspektiver og erfaringer fra arbejdet med at udvikle kvalitet i dagtilbud, som blev præsenteret for formand og næstformand for folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

Kommunerne lagde vægt på, at udvikling af kvalitet i dagtilbud kræver en bred og vedholdende indsats. Det kræver målrettet arbejde med ledelse og ikke mindst den faglige ledelse. Samtidig er et tæt og forpligtigende samarbejde mellem dagtilbud og hjem helt afgørende. Arbejdet i partnerskabet tydeliggør også, at gode data til at identificere og følge kvaliteten er centralt, når kvaliteten skal udvikles. Det danner blandt andet grundlaget for en systematisk evalueringskultur og de vigtige pædagogiske refleksioner.

Selvom der nu sættes et punktum for partnerskabet, så er der stadig en enorm appetit på området – og med rette. Kommunerne har høje ambitioner for børnene og dagtilbud og skal fortsat udvikle kvaliteten. Et andet budskab fra kommunerne i partnerskabet er, at der er behov for mere viden om kvaliteten i dagtilbud, blandt andet for at kommunerne kan prioritere klogt. Alle aktører har brug for at kunne følge udbyttet af de indsatser og den udvikling, der sættes i søen. Det skaber også et fælles afsæt for, at alle aktører står sammen om målet og har en fælles forståelse af den kvalitet, der skal lede os derhen.

Det videre arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbud

Formålet med partnerskabet har fra start til slut været at understøtte arbejdet med at udvikle kvaliteten i kommunerne: Det har også været væsentligt at anvende viden fra partnerskabet til at sætte dagsorden for arbejdet med kvalitet i hele landet – både i forhold til KL’s understøttelse af kommunerne og i dialogen med staten.

KL vil gennem en række aktiviteter fortsat understøtte kommunernes arbejde med kvalitet i dagtilbud. Det vil KL blandt andet gøre på de faglige temamøder i oktober, på KL’s Børn og Unge Topmøde i januar 2020, på dagtilbudskonferencen i maj 2020 og i et fremtidigt tilsynspartnerskab. Her vil indsigter fra partnerskabet også blive bragt i spil.

Tilmeld dig det faglige temamøde om kvalitet i dagtilbud i Roskilde d. 30. oktober

Tilmeld dig det faglige temamøde om kvalitet i dagtilbud i Billund d. 31. oktober