08. februar 2019

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om låne-pulje til bedre fordeling i daginstitutioner

Børne- og Socialministeriet har den 13. december 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om lånepuljer bedre fordeling i daginstitutioner i høring.

KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt, inden det fremsendes.

Generelle bemærkninger

KL er enig i, at det er nødvendigt med et opgør med parallelsamfund. KL er også enig i, at et element i dette er at sikre en bedre fordeling af børn, som bor i udsatte boligområder for dermed at sikre, at institutionerne så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen i kommunerne.

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

KL bemærker, at forhandlingerne vedrørende de økonomiske konsekvenser vedrørende bedre fordeling i daginstitutioner endnu ikke er afsluttet.

KL har i forbindelse med de økonomiske forhandlinger blandt andet fremført at:

  • KL's vurdering af de samlede anlægsudgifter forbundet med etablering af nye dagtilbudspladser som følge af lovforslaget markant overstiger ministeriets udspil på lånepulje på 204 mio. kr.
  • Der bør følge korrekt finansiering med, såfremt regeringen ønsker, at kommunerne skal udleve intentionerne i lovforslaget om en bedre fordeling af daginstitutioner.
  • Det er afgørende, at lånepuljen til finansieringen af kommunalt anlæg som følge af lovforslaget ledsages af et tilsvarende løft i kommunernes anlægsramme.

KL er derfor kritisk overfor lånepuljen, der ikke afspejler de forventede udgifter for de berørte kommuner. Samtidig lægges der i lovforslaget eller bekendtgørelsen ikke op til, at lånepuljen indebærer et løft i anlægsrammen. Hvis anlægsrammen ikke løftes, vil kommunerne ikke kunne udnytte lånepuljen til dens formål.

Tildelingskriterier

KL har overordnet set ingen bemærkninger overfor ministeriets opstillede kriterier for tildeling af lånepuljemidler. KL ser dog gerne, at det tydeliggøres, hvorvidt der kan tildeles midler til forskellige typer af dagtilbudsenheder.