21. maj 2019

Du kan stadig nå at tilmelde dig KL’s PPR Konference 2019

Det er fortsat muligt for at tilmelde sig KL’s PPR-Konference 2019, der afholdes d. 19 juni i Nyborg Stand. Ved konferencen vil der bl.a. være spænden-de oplæg fra Cand. Psych. & D. Prof Andreas Gran-hof og lektor Søren Willert samt Ph.D. Wendy W. Murawski, Centerchef ved NUBU Janne Hedegaard Hansen.

PPR konferencen henvender sig til alle interessenter indenfor PPR, børn og unge, læring og trivsel og vidensproduktion.

Se programmet og tilmeld dig konferencen her

Den vidensproducerende organisation

Ved KL’s PPR-konference sætter Andreas Granhof, Cand. Psych. & D. Prof. Adjungeret Lektor, Aarhus Universitet og Søren Willert mag.art. (psych.), lektor emeritus, Aalborg Universitet og medlem af AGORA, Social Production fokus på, hvordan kan PPR sammen med sine forskellige samarbejdspartnere producere viden om, hvordan de væsentligste mål realiseres og de største udfordringer håndteres?

Oplægget formidler resultater fra to forskningsprojekter. Dels “Den videnproducerende skole” (se https://agora.as/cases/viden-producerende-skoler) og dels et lignende projekt lavet i Hvidovre Kommune på døgninstitutionsområdet. Organisationer kan med fordel øge medarbejdernes muligheder for sammen at eksperimentere med løsninger på mål og udfordringer at skabe viden om, hvad der virker i praksis.

Vidensproduktion i arbejdet med læring og trivsel

For at kunne indfri folkeskolereformens mål er det nødvendigt, at medarbejdere i folkeskolen kan anvende både forskningsbaseret viden og ikke mindst andre kolleger/fagfællers viden og erfaring på nye måder i løsning af kerneopgaven: elevernes læring og trivsel.

Videnproduktion er midlet til at skabe synlighed og klarhed om, hvad eleverne lærer, og hvordan denne læring skabes. Forskning viser, at videnproduktion bidrager positivt både til øget effekt for eleven, stolthed hos medarbejderen og dennes oplevelse af tilknytning til organisationen. Samtidig vil udvikling af videnproducerende kultur arbejde direkte med skolereformens mål om at styrke tilliden og trivslen i folkeskolen bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

Hvad er KL’s PPR-konference 2019?

PPR har stor betydning som vidensproducerende og vidensformidlende i kommunernes arbejde med børn og unges læring og trivsel. PPR er som vidensproducerende hele tiden i samskabelse med de øvrige aktører på området. Der udvikles, anvendes og formidles viden.

De 10 workshops afspejler en lang række af gode ekspempler på, hvordan PPR i praksis arbejder med vidensproduktion. Viden og formidling har mange former, fx vidensformidling og direkte praktisk støtte til forældrene i hjemmet med helt små børn (workshop 2). Samskabt viden om omgivelsernes betydning for børns regulering i overgangen fra dagtilbud til skole (workshop 7). Viden om elevernes fravær (workshop 9) og endelig er barnets stemme også en væsentlig kilde til viden, vi skal være gode til at fastholde (workshop 4).

Konferencen retter sig mod alle, der arbejder i – og sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om børn fra 0-18 års området og deres læring og trivsel.