18. november 2020

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter den 3. december

Bliv klædt på til at tackle de udfordringer, der ses i forbindelse med COVID-19 og etniske minoriteter, og giv din viden videre.

En række forhold som bl.a. job-, familie- og boligforhold gør, at etniske minoriteter er i øget risiko for smitte med COVID-19. Samtidig kan det være vanskeligt at nå disse grupper gennem de gængse kommunikationskanaler.

Kommunale og boligsociale medarbejdere, der møder borgerne i hverdagen kan spille en stor rolle i forebyggelse af COVID-19. I flere kommuner har man i de seneste måneder gjort sig positive erfaringer med at håndtere de særlige udfordringer, der kan være i forhold til at sikre, at alle borgere med anden etnisk baggrund får tilstrækkelig information og rådgivning.  Disse erfaringer er opnået i et tæt samarbejde med de lokale civilsamfund. Da situationen er ny kalder det på erfaringsudveksling af nye løsninger og formidling af viden om, hvad der er særligt for denne gruppe af borgere.

Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering Integration og KL nu til et webinar, der sætter fokus på forebyggelse af smitte med coronavirus blandt etniske minoriteter.

Webinaret foregår den 3. december kl. 9.15-12.15 på Microsoft Teams. Webinaret er finansieret af Sundhedsstyrelsen og deltagelse er derfor gratis.

Formålet med webinaret er:

  • At opkvalificere kommunale og boligsociale nøglepersoner i forhold til, hvordan man kan tackle de særlige udfordringer, der er i forhold til etniske minoriteter og COVID-19. Dette for at sikre sundhedsfaglig korrekt information tilpasset og målrettet borgere med minoritetsbaggrund.
  • At give inspiration til organisering af kommunale og boligsociale indsatser gennem deling af kommunale erfaringer.

Webinaret giver dig indblik i en række konkrete tilgange. Det kan eksempelvis være indsatser, der adresserer de kulturelle, økonomiske og demografiske sårbarhedsfaktorer og udfordringer blandt borgerne.

Webinaret giver dig både viden om den gode direkte dialog med målgruppen samt konkrete råd til, hvordan I kan etablere velfungerende samarbejder om indsatsen med civilsamfund og foreninger lokalt.

Webinaret er henvendt til faglige retningsgivere, herunder team- og mellemledere, inden for social-, sundheds-, bolig- og beskæftigelsesområderne. Det kan fx være faglige konsulenter, forebyggelseskonsulenter, ledende sundhedsplejersker, boligsociale koordinatorer, beskæftigelseskonsulenter, SSP-konsulenter, pædagogiske konsulenter m.v.

Det er ambitionen, at deltagere i webinaret efterfølgende skal kunne viderebringe information og handlingsanvisninger til det frontpersonale, der er i direkte kontakt med målgruppen.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Hvis der er stor interesse for deltagelse, forbeholder vi os ret til at reducere i deltagerantallet pr. kommune/boligorganisation ud fra en prioritering af, at så mange kommuner/boligorganisationer som muligt kan deltage.

Der er frist for tilmelding den 30. november. Hvis du bliver forhindret i at deltage bedes du kontakte chefsekretær i KL, Annika Rosendal på arn@kl.dk, så en anden kan overtage din plads.