02. juni 2020

Forebyggelse af COVID-19 blandt etniske minoriteter

COVID-19 smitter skævt blandt etniske grupper og alt efter hvor i landet man bor.

I en række lande er etniske minoriteter overrepræsenteret blandt personer, der er smittet med COVID-19. Dette gælder også i Danmark. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut fra den 9. maj 2020, der undersøger, hvordan smitten ser ud fordelt på herkomst.

Der er derfor et behov for målrettet formidling af, hvorledes man forebygger smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i nyhedsstrømmen i de danske medier. Kommunerne kan bidrage til at forebygge smittespredning blandt etniske minoriteter, bl.a. gennem informationsindsatser og samarbejde med boligorganisationer, civilsamfund og etniske foreninger.

KL har samlet en række eksempler på kommunernes arbejde for at forebygge smittespredning blandt etniske minoritetsgruppe.

Til inspiration har KL samlet følgende eksempler på kommuners samarbejde med lokale minoritetsforeninger og trossamfund med henblik på at forebygge smittespredning blandt etniske minoritetsgrupper:

  • Liveoversættelse af pressemøder til arabisk - Aarhus Kommune
  • Kontaktliste til ressourcepersoner fra minoritetsmiljøer i Helsingørs boligområder – Helsingør Kommune
  • Oversættelse af breve om nødpasning til forældre - Vejle Kommune
  • Borgmesters brev deles via Expat Network - Vejle Kommune
  • Samarbejde med etniske foreninger i Multikulturelt Forum - Kolding Kommune
  • Vejledning om corona og hjælp til dagligdagen gennem Bydelsmødre og Fædrenetværket Baba i Gellerupparken – Aarhus Kommune

 Læs minieksempler her:

  • PDF

    Eksempler på samarbejde 28. maj 2020

Differentieret forebyggende indsats i forhold til herkomst 

Rapporten fra Statens Serum Institut viser, at andelen af smittede er meget høj hos nogle etniske grupper, mens den er mindre i andre etniske grupper. Borgere med oprindelse i Kuwait, Marokko og Pakistan ligger fx i toppen i forhold til antal smittede, hvor borgere fra Syrien ligger langt under gennemsnittet i forhold til resten af gruppen af borgere med anden etnisk herkomst.

Differentieret forebyggende indsats i forhold til geografi

Udover herkomst er det også relevant at se på hvor i landet, borgerne bor. For eksempel er smittetrykket for borgere med anden etnisk herkomst i Københavns vestegnskommuner højt, hvorimod etniske minoritetsborgere i Region Nordjylland generelt har et lavere smittetryk.

Samarbejde med etniske minoritetsforeninger og trossamfund

Formidlingsindsatsen bør tage højde for, at der i nogle etniske minoritetsmiljøer er en relativt lav grad af tillid til de danske myndigheder. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at kommunerne kontakter fx lokale etniske minoritetsforeninger, trossamfund og aktører fra civilsamfundet, der kan kvalificere og videreformidle myndighedernes retningslinjerne for forebyggelse af smittespredning.

Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19

Pr. 9. juni 2020 træder ny bekendtgørelse om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter i kraft. Bekendtgørelsen pålægger kommunerne, at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, der er påvist med COVID-19, og som frivilligt ønsker at lade sig indkvartere på en sådan facilitet. Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for borgeren. Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med Coronavirus (covid-19), som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer. Borgerne skal i høj grad være selvhjulpne og derfor ikke have behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale. Tilbuddet om frivillige isolationsfaciliteter kan gives til borgere som deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse.

Kommunerne bør formidle information om frivillige isolationsfaciliteter i samarbejde med lokale minoritetsforeninger, der kan imødekomme eventuelle kulturelle bekymringer, der kan være en barriere for at isolationstilbuddet vil blive taget i anvendelse.

Relevante links:

Rapport fra Statens Seruminstitut

Opdateret opgørelse fra Statens Seruminstitut

Myndighedernes oversatte retningslinjer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Sundhedsstyrelsens hjemmeside - oversatte retningslinjer 

Dansk Flygtningehjælp og Als Research fælles hjemmeside - oversatte retningslinjer samt hotline