24. april 2020

Nyt projekt om boligsocial monitorering

KL igangsætter i samarbejde med den kommunale del af GeoDanmark et projekt om udvikling af redskaber og praksis i forhold til brug af geodata som udgangspunkt for boligsocial monitorering.

Videre med de datadrevne beslutninger

KL igangsætter i samarbejde med den kommunale del af GeoDanmark et projekt om udvikling af redskaber og praksis i forhold til brug af geodata som udgangspunkt for boligsocial monitorering. Boligsocial monitorering bidrager til at dokumentere forudsætningerne for og effekterne af kommunernes boligpolitiske og boligsociale initiativer. Ved at arbejde med datadrevne løsninger, kan boligsocial monitorering understøtte beslutninger på såvel strategisk som operationelt niveau.

Der er er allerede opnået gode erfaringer i flere kommuner med at koble geodata med statistiske data, FLIS data og boligsociale nøgletal for at kunne følge udviklingen i borgernes sociale og økonomiske udvikling på tværs af kommunens bydele, landsbyer og boligområder. Projektets arbejde bygger videre på eksisterende kommunale erfaringer samt det tidligere KL-projekt, KL guide til boligsocial monitorering

Målet med projektet

På trods af det solide vidensgrundlag og de stærke potentialer er boligsocial monitorering ved brug af geodata ikke rigtig blevet en integreret del af hverdagen i størstedelen af kommunerne. Det er målet med dette projekt at identificere og nedbryde de barrierer, der står i vejen for, at data kan gøres til et større aktiv i de boligsociale indsatser i hele landet.

Fokusområder:
Det indkredses mellem projektets deltagere, hvad der konkret skal arbejdes med, men det kunne være et eller flere af følgende fokusområder;

 • At kunne monitorere udsathed i særligt fysisk afgrænsede områder – både almene boligområder og evt. landsbyer
 • At kunne forbygge nye boligområder på ghettolisten og følge andre udsatte boligområder ift. ghettokriterierne
 • At kunne følge med i flyttemønstre og mere specifikt i, hvad flytninger betyder for niveauet af social udsathed
 • At få et overblik, der giver mulighed for at iværksætte og følge afledte boligsociale virkninger af bystrategiske indsatser

Med Parallelsamfundsaftalen er ghettokriterier, såvel som udlejningsredskaber og anvendelsen af boligsocial anvisning oplagte bestanddele af øvelsen. Man kan dog også sagtens deltage i projektet uden at have et boligområde registreret på regeringens ghettolister.

Det er essentielt, at der gennem projektet identificeres og løses et reelt behov, og at værdien af de udviklede redskaber og metoder dokumenteres i praksis. Ved at understøtte et samarbejde mellem forskellige kompetencer og forskellige kommuner anses det for muligt at få videreudviklet den mest smarte, intuitive og intelligente måde at få vist data på, herunder sammensætning af flere datasæt. Projektet har en kvalitativ tilgang med få medvirkende projektdeltagere.

Projektets form og indhold

Der er I projektet plads til:

 • 4-6 kommunale planlæggere, som arbejder med boligsociale indsatser
 • 4-6 kommunale GIS/FLIS-eksperter
 • 4-6 byrådsmedlemmer, som er nysgerrige og åbne overfor at undersøge og diskutere denne nye, digitale måde at arbejde med boligsociale indsatser på.

Projektdeltagerne må gerne men behøver ikke komme fra samme kommune.

Ved deltagelse i projektet er det en fordel,

 • At planlæggerne er dygtige indenfor deres faglighed, men de behøver ikke have nogle erfaringer med at arbejde med data. Det er således også muligt at deltage i projektet, hvis man ønsker at opstarte et monitoreringsprojekt fra bunden.
 • At GIS-personerne har erfaring med demografiske analyser og med at arbejde med FLIS-data
 • At byrådsmedlemmerne er nysgerrige og åbne overfor at arbejde med de boligsociale indsatser på en ny måde og er nysgerrige efter at undersøge, hvordan data kan vise nye mønstre og give ny indsigt i kommunens sammensætning. Ingen faglige kompetencer indenfor planlægning eller GIS er en forudsætning

 

Projektet er opbygget af tre dele

 1. Identifikation af problematikker via interviews: Fokus på hverdagens arbejdsgange, der kortlægges gennem interviews med de medvirkende kommuner, som gennemføres indledningsvist af KL.
 2. 2 workshops i KL-huset (alternativt online): Fremlæggelse af interviewresultater, identifikation af problematikker, inspiration fra eksterne oplægsholdere og hands-on arbejde med geo-/demografiske-data. Projektdeltagerne kommer til at arbejde i mindre teams, så der samlet set arbejdes med flere små, afgrænsede problematikker. Der skal arbejdes med den valgte problematik mellem de to workshops (estimeret arbejdsindsats: 2 arbejdsdage pr. person). KL tilbyder facilitering og medvirken i et arbejdsmøde i teamet.
 3. Opsamling og udbredelse: Projektet afrapporteres i et inspirationskatalog, der giver et overblik over mulig data-anvendelse og indikatorer, såvel som konkrete best-practices på boligsocial monitorering. Efter projektets afslutning er det vigtigt, at resultaterne deles. Det påtænkes gjort ved, at projektdeltagerne fungerer som ambassadører for projektets resultater. KL understøtter vidensdelingen ved at formidle projektets resultater til relevante KL-netværk (faglige såvel som ledelsesmæssige) samt til de stående udvalg i KL og KTC-regi. Hvis relevant kan udarbejdes artikler om projektet, som kan bringes i relevante fagtidsskrifter. 


Det praktiske

Deltagergebyr
Gratis deltagelse, men husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Manglende afbud senest 7 dage før arrangementet koster 1.000 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er d. 19 Juni.

Der er et maks. deltagerantal på henholdsvis 6 planlæggere, 6 GIS-personer og 6 byrådsmedlemmer.

Projektdeltagere udvælges af projektets styregruppe, så der sikres en solid projektforankring.

Tovholdere for projektet
Ulla Schärfe, KL-Konsulent, Boligsociale indsatser, ULSC@kl.dk

Line Hvingel, KL-Konsulent, Geodata og GIS, LIHV@kl.dk

Praktisk koordination
Charlotte Crokett Jørgensen, KL-studentermedhjælp, CHCJ@kl.dk

Albert Cosmus Pyndt Østerbye, KL-studentermedhjælp, ALCP@kl.dk

 

 Såfremt du er interesseret i at deltage i projektet, bedes du kontakte den praktiske koordinator Charlotte Crockett Jørgensen