24. maj 2023

Ny analyse af borger- og virksomhedsperspektiver på et Virtuelt Jobunivers og inspirationskatalog til den videre udvikling af en mere digital brugerrejse i landets jobcentre

Analysen er netop blevet tilgængelig på KL.dk og giver et indblik i både borgerne og virksomhedernes oplevelser og erfaringer samt deres ønsker og behov til en fremadrettet digital understøttelse af vejen mod job og rekruttering af arbejdskraft.

De digitale platforme giver muligheder for at gøre beskæftigelsesindsatsen langt mere digital ved at samle alt, der kan understøtte den ledige i vejen mod job og være med til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsproces.

Analysen understøtter KL’s vision for et Virtuelt Jobunivers, hvor borgerne og virksomhederne i endnu højere grad mødes ved at skræddersy indsatsen til deres behov og ønsker.

Du kan læse analysen her.

Virtuelt Jobunivers

Det Virtuelle Jobunivers er ikke én løsning men forslag til et koncept for en samlet digital løsning til at understøtte ledige i vejen mod job, og virksomhederne med at finde arbejdskraft. Det Virtuelle Jobunivers kan bestå af en eller flere løsninger på markedet, eget udviklet materiale i kommunerne samt sammenhæng til andre digitale løsninger.

Analyserapport

Analysen er med til at belyse borgernes perspektiver på et Virtuelt Jobunivers, og afdække borgernes nuværende brugerrejse og ønsker til en fremtidig digital understøttelse af ledighedsforløbet.

Samtidig berører analysen også virksomhedernes nuværende digitale interaktion med de ledige og jobcentrene og deres ønsker til den fremadrettede digitale understøttelse af mødet mellem borger og virksomhed.

Udvalgte resultater fra analyserapporten:

Tendenser i den nuværende situation for ledige borgere

  • Borgerne har en meget digitalt fragmenteret brugerrejse, hvor der indgår mange forskellige digitale elementer, hvor de digitale tilbud ikke er sammenhængende. Borgerne oplever, at de skal logge ind mange forskellige steder, foretage aktiviteter flere gange og orientere sig mange steder efter information, indkomne beskeder og notifikationer.
  • Borgerne er i stor udstrækning digitaliseringsparate, og de er vant til at agere i et digitaliseret landskab. Hovedparten af de ledige (på tværs af målgrupper) kan anvende digitale løsninger på egen hånd, men der er også ledige, som har brug for hjælp i brugen af løsningerne.
  • Der anvendes forskellige kontaktformer mellem borger og jobcenter (fysisk, virtuelt og telefonisk), og flere borgere efterspørger mere valgfrihed i forhold til kontaktformen.
  • Der er potentiale for bredere udbredelse, hvor flere ledige tilbydes de digitale platforme tidligere og i et mere struktureret forløb. Samtidigt bør indholdet på platformene udvides for at øge relevansen hos flere ledige borgere på tværs af målgrupper.

Borgernes ønsker til en digital understøttelse

Borgerne ønsker en samlet platform med skræddersyet indhold, som giver adgang til overblik over eget forløb, mulighed for fællesskab med andre ledige og mulighed for at kommunikere i en lettilgængelig form.

Virksomhedsperspektiver på et Virtuelt Jobunivers

Virksomhederne efterspørger bedre mulighed for selv at finde relevante kandidater, kommunikere om virksomheden samt bedre mulighed for virtuelt at screene ansøgerfeltet.

 

Inspirationskatalog

I inspirationskataloget er der samlet eksempler på brugen af borgervendte digitale løsninger i fem kommuner, som har deltaget i analysen (Thisted, Aalborg, Århus, Vejen og Næstved Jobcenter).

Indholdet kan bruges som inspiration til landets kommuner i arbejdet med den videre udvikling af en mere digital brugerrejse i landets jobcentre.

På baggrund af erfaringerne i kommunerne er der identificeret seks forskellige emner, som kommunerne bør forholde sig til, når de anskaffer borgervendte digitale løsninger. Inspirationskataloget viser eksempler på kommunale tilgange til flere af nedenstående emner:

  1. Anskaffelse af borgervendte digitale løsninger
  2. Valg af brug af løsningen i kommunen
  3. Implementering og opkvalificering af medarbejderne
  4. Tilbyde forløb til ledige
  5. Opfølgning på brugen af løsning
  6. Information om afslutning af forløb
×

Log ind