19. december 2018

LPnyt nr. 2018:07 – O.18 ferie – to nye aftaler og et protokollat om overgangen er nu underskrevet

KL og Forhandlingsfællesskabet har nu afsluttet og underskrevet O.18 ferieaftalerne, som træder i kraft den 1. september 2020, samt et protokollat om håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie, som træder i kraft den 1. januar 2019.

Ferieaftalerne er indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og træder i kraft den 1. september 2020. Den gældende Aftale om ferie for personale ansat i kommuner af 20. februar 2017 bortfalder hermed pr. 31. august 2020 og erstattes af vedhæftede to aftaler:

  •  Aftale om ferie for personale ansat i kommuner (05.12)
  • Aftale om 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) og forhøjet feriegodtgørelse mv. for personale ansat i kommuner (05.11)

Derudover har parterne indgået et protokollat om håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Protokollatet træder i kraft den 1. januar 2019.

De to nye ferieaftaler

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie for så vidt angår ferielovens ferierettigheder. Med samtidighedsferie menes, at ferien optjenes og afholdes sideløbende.

Ved O.18 blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om at implementere den nye ferielov med samtidighedsferie for de lovbaserede rettigheder, mens de rettigheder der ligger ud over loven fortsat optjenes og afholdes/udbetales forskudt. Se nedenstående skema hvor gældende rettigheder er opstillet overfor de samlede rettigheder pr. 1. september 2020:

Gældende regler

Samlede rettigheder pr. 1. september 2020

Ferieaftalen (05.12)

Ferieaftalen (05.12) (Samtidighedsferie)

Aftale om 6. ferieuge (05.11) (Forskudt ferie)

1.-6. ferieuge

1.-5. ferieuge

6. ferieuge

Særlig feriegodtgørelse (1,95 %)

Ferietillæg

(1 %)

Forhøjet ferietillæg

(0,95 %+)

Feriegodtgørelse (valgt)

(12,45 %)

Feriegodtgørelse (valgt)

(12 %)

Forhøjet feriegodtgørelse (kontant beløb)

(0,45 %+)

Feriegodtgørelse (timelønnede m.fl.)

(12,95 %)

Feriegodtgørelse (timelønnede mfl.)

(12,5 %)

Forhøjet feriegodtgørelse

(kontant beløb)

(0,45 %+)

De nye ferieaftaler træder ligesom den nye ferielov først i kraft den 1. september 2020, dog således at der gælder en særlig håndtering af ferierettigheder frem mod de nye regler.

Protokollat om feriebetaling i overgangsperioden

For at sikre en smidig overgang til det nye feriesystem, er der ved lov vedtaget en overgangsordning for så vidt angår de rettigheder, der følger af ferieloven (1.-5. ferieuge, 1 % ferietillæg, 12,5 % feriegodtgørelse osv.). Overgangsordningen indebærer bl.a., at rettigheder der følger af loven, og som optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, "indefryses" og som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når denne når folkepensionsalderen.

En række personalegrupper får efter den gældende ferieaftale en feriegodtgørelse, der er højere end ferielovens procentsatser. Parterne har været nødsaget til at håndtere de procentsatser, der ligger ud over loven, inden de to nye aftalers ikrafttræden, således at denne del ikke pludselig bliver omfattet af samtidighedsferie.

Protokollatet håndterer feriebetalingen i overgangsperioden for ansatte, der får feriegodtgørelse under ansættelsen (timelønnede, praktikanter/studerende og ansatte, der vælger feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn) samt ansatte, der fratræder pga. vinterhjemsendelse.

Protokollatet præciserer tillige beregningsgrundlaget for den indefrysning af feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, der som følge af loven sker for alle ansatte.

Protokollatets bilag A indeholder en gennemgang af, hvordan feriebetaling skal håndteres for alle ansatte i overgangsperioden.

Protokollatet træder i kraft den 1. januar 2019.

Status for vejledninger

KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt at udarbejde en fælles vejledning om de nye ferieregler, som vil bestå af to dele:
 

  • Del 1: Overgangsordningen og frem mod de nye regler
  • Del 2: De nye ferieregler

Del 1 forventes afsluttet med udgangen af april 2019, mens del 2 forventes afsluttet i løbet af efteråret 2019. Vejledningerne er tænkt som et værktøj til kommunernes praktiske anvendelse af reglerne.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om de to nye ferieaftaler i LPNyt nr. 2018:05 Nye O.18 Ferieaftaler.

Læs mere om den overgangsordning, der følger af lovgivningen her:

Kontaktperson i KL

KL's feriepostkasse: ferie@kl.dk

Chefkonsulent Isabel Bjørg Carlander Tlf.: 33703631

Chefkonsulent Anne Marie Ladefoged Tlf.: 33703354