15. maj 2019

Topmøde om Europas fremtid

EU's stats- og regeringschefer giver i en ny erklæring håndslag på, at de vil forsvare et forenet Europa, hvor der arbejdes for fælles løsninger, og hvor værdier som frihed og demokrati fortsat er i centrum.

Europas fremtid

På Europadagen den 9. maj, hvor man fejrer dannelsen af Den Europæiske Union, mødtes stats- og regeringscheferne i Sibiu i Rumænien for at benytte festdagen til at se fremad og diskutere, hvordan Europa skal se ud i den kommende mandatperiode efter Europa-Parlamentsvalget og efter Brexit. Diskussionen tages igen op til juni, hvor stats- og regeringscheferne mødes i Det Europæiske Råd for at forsætte arbejdet med at tegne EU's fremtid.

"Vi vil stå sammen i tykt og tyndt. Vi vil udvise solidaritet over for hinanden, og vi vil altid stå sammen. Vi kan og vi vil tale med én stemme". Sådan skriver de 27 stats- og regeringschefer – uden Storbritannien – i den fælles erklæring, som topmødet mundede ud i. Erklæringen skitserer i brede strøg fremtidens EU og dækker alt fra demokrati, solidaritet og retsstatsprincipper til klima og EU's fremtidige rolle på den globale scene.

Bred europæisk debat

Topmødeerklæringen føder ind i en bredere europæisk debat, hvor også den afgående kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, er kommet med indspark. I en stadig mere multipolær og usikker verden anbefaler Juncker, at EU de kommende fem år bl.a. skal fokusere på bæredygtig udvikling og bekæmpelsen af klimaforandringer samt fastholde et konkurrencedygtigt EU, der støtter det indre marked.

Det Europæiske Regionsudvalg tager ligeledes del i debatten. På sit topmøde den 12.-13. marts, hvor også danske kommunalpolitikere deltog, vedtog Regionsudvalget en fælles erklæring, der understreger det lokale og regionale niveaus centrale bidrag til det europæiske demokrati.

Det lokale og regionale niveau skal også i fremtiden inddrages

Regionsudvalget understreger, at det er nødvendigt at forankre de EU-tiltag, der påvirker kommuner og regioner, da det er de lokale og regionale myndigheder, der sidder med nøglen for at sikre, at EU-politikken føres ud i livet. Det er derfor vigtigt, at EU i endnu højere grad er lydhøre over for unionens borgere og for lokale og regionale myndigheders behov.

For de danske kommuner er det derfor også vigtigt, at EU frem for alt producerer effektiv og implementerbar lovgivning, der respekterer det lokale råderum. KL ser derfor meget gerne, at denne dagsorden inkluderes i debatten om fremtidens EU og bliver en af de centrale prioriteter for den kommende Kommission.