16. maj 2019

Et nyt turisme-Danmark formes i disse dage

Skinnerne for et nyt turismefremmesystem lægges nu og destinationsselskaber skyder op i hele Danmark

Som et led i erhvervsfremmereformen skal den kommunale turismefremme konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber, frem for i cirka 80 mindre organisationer som hidtil. Ambitionen er, at vi samlet set i Danmark skal stå bedre i den internationale konkurrence om turisterne, mens vi på samme tid øger kvaliteten af oplevelserne. Kommunerne har indtil udgangen af 2020 til at gennemføre konsolideringen, men kun få måneder efter at rammerne for konsolideringen er meldt endeligt ud, har kommuner i hele landet smøget ærmerne op og er langt i etableringen af et nyt decentralt turismefremmesystem.

De tværkommunale destinationsselskaber skal have det overordnede strategiske ansvar for en professionel og stærk destinationsudvikling, som skaber sammenhængende fortælling, der udspringer i lokale stedbundne potentialer og kulturelle og naturbundne særkender. Stærke fortællinger, der binder et område sammen skal også sikre en mere tydelig kommunikation. Og da turisterne ikke kender kommunegrænser, er det ganske oplagt at arbejde på tværs af kommuner. Konsolideringen ledes af kommunerne, der skal sikre destinationsselskabernes basisfinansiering, men alle steder er turismeerhvervet helt naturligt involveret i etableringen af de nye selskaber.

Turismeerhvervet har yderligere med erhvervsfremmereformen fået adgang til specialiseret vejledning i de nye Erhvervshuse. Dermed er der skabt en kobling på tværs af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet, som giver turismeerhvervet muligheden for at medvirke til det løft af kvaliteten af oplevelser, som møder turisterne i Danmark.

Noget af det første Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har truffet beslutning om, var at åbne for ansøgninger til de 50 mio. kr., der er øremærket i puljemidler til turismeområdet. Hovedparten af midlerne, samlet 40 mio. kr., er allokeret til en særlig destinationsudviklingspulje, der kun kunne søges af de nye destinationsselskaber. Der var ansøgningsfrist i midten af april og der kunne søges om midler til både turismeudvikling og til at understøtte konsolideringen.

Der har været stor opmærksomhed omkring puljemidlerne og der er ansøgt om midler fra destinationsselskaber fra hele landet. Det at destinationsselskaberne har kunnet søge puljemidler til at få konsolideringen godt i gang har betydet, at også de kommuner der ikke tidligere har arbejdet tværkommunalt, er langt i de politiske processer og i strategiudviklingen for en mere fokuseret turismefremmeindsats.

Vi har lavet en række nedslag i det nye turisme-Danmark, for at give et indblik i det omfattende arbejde der er i gang i de respektive landsdele, som kan læses her.