27. juni 2019

Det Europæiske Regionsudvalg vedtager resolution om fremtidens EU

Regionsudvalget, der repræsenterer det lokale og regionale niveau i EU, har gennem det seneste halve år arbejdet med resolutionen i alle underudvalg.

Resolution om fremtidens EU

Resolutionen kan dermed ses som et samlet udtryk for, hvilken politisk retning de europæiske kommuner og regioner ønsker for EU.

Fokus på bæredygtig udvikling, konkurrenceevne og EU's sociale dimension

Resolutionen fremhæver blandt andet, at EU-institutionerne bør lægge en langsigtet strategi for gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og opnåelsen af målene om CO2-neutralitet i Parisaftalen.

En bæredygtig omstilling smitter af på både samfund og arbejdsmarked, og derfor fremhæver Regionsudvalget i den forbindelse betydningen af den sociale søjle for at mindske virkningerne af den igangværende omstilling.

Regionsudvalget ønsker herudover, at EU styrker sin konkurrenceevne og foreslår, at dette sker ved at sikre velfungerende og forenklede regler inden for offentlige udbud, konkurrence- og statsstøttepolitik. Samtidig fremhæves vigtigheden af, at EU sørger for tilstrækkelige midler til forskning og innovation.

Inddragelse af det lokale og regionale niveau

I resolutionen understreges det, at EU kan styrkes blandt andet ved at forbedre det demokratiske fundament ved større inddragelse af lokale og regionale myndigheder i lovgivningsarbejdet og politiske beslutninger om, hvilken retning EU skal gå.

Jens Christian Gjesing, der er medlem af KL's internationale udvalg, overværede debatten til Regionsudvalgets plenarforsamling og udtaler i den forbindelse, at "Det er vigtigt, at kommuner og regioner er med til at sætte dagsordenen for fremtidens EU, da det er kommuner og regioner der i høj grad arbejder med den europæiske regulering og føre den ud i livet. Samtidig kan kommuner og regioner også bringe kommuners og regioners udfordringer og forslag ind i den europæiske debat". Derfor er Det Europæiske Regionsudvalg ifølge Jens Christian Gjesing en vigtig partner, når det gælder om at styrke borgernes følelse af medansvar og øge tilliden til EU.

Fremtidens EU

Regionsudvalgets resolution kommer i kølvandet på en længerevarende europæisk debat om, hvor EU skal hen i den kommende femårige periode. Senest vedtog EU's stats- og regeringschefer den såkaldte strategiske dagsorden 2019-2024 på topmødet den 21. juni.

Stats- og regeringschefernes ønsker for EU's fremtid er i god overensstemmelse med Regionsudvalgets prioriteter. Stats- og regeringscheferne mener, at EU skal beskytte individuelle frihedsrettigheder, arbejde for en stærk økonomisk base, bygge et klimaneutralt, grønt, fair og socialt Europa samt fremme europæiske interesser og værdier på den globale scene.

Nu venter udpegelsen af EU's topposter, herunder formanden for Kommissionen. Den nye Kommission, der tiltræder 1. november, har ansvaret for at føre nogle af alle de tanker, der er blevet fremhævet i den europæiske debat, ud i livet de kommende fem år.