08. februar 2019

Samlerapportering udbredes til alle kommuner

I løbet af 2017 har 10 kommuner sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et pilotprojekt om samlerapportering af utilsigtede hændelser. Nu vil Styrelsen invitere kommuner til at implementere løsningen, der skaber kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale kvalitetsarbejde.

Kommunerne startede med at rapportere utilsigtede hændelser i 2010. Utilsigtede hændelser anvendes til lokal læring og til at forbedre patientsikkerheden i hele landet. 

Samlerapportering er en nem og hurtigere måde at rapportere utilsigtede hændelser på. Det er mindre hændelser, der ikke egner sig til at blive samlerapporteret. Derved kan samlerapportering frigive tid for medarbejderen, så medarbejderen kan igangsætte initiativer, der forbedrer patientsikkerheden.

Evalueringen af pilotprojektet fra kommunerne var overordnet positiv, men KL ser et behov for, at løsningen kan gøres elektronisk i stedet for, at samlerapporteringen skal noteres på papir.

"Det er dobbeltarbejde først at skulle notere den utilsigtede hændelse på papir og derefter samlet føre dem over i DPSD. Desuden er patientsikkerheden også i risiko, når man ikke rapporterer de utilsigtede hændelser direkte i systemet, da vigtig viden kan gå tabt." fortæller Hanne Agerbak, Kontorchef i Sundhed- og Ældre, KL.

Projektet blev i 2018 fremhævet i Ældreministerens anbefalinger til afbureaukratisering på ældreområdet, men der er indtil nu ikke bevilliget midler til en løsning. Til gengæld har Styrelsen for Patientsikkerhed taget initiativ til, sammen med KL, at implementere samlerapportering i dets nuværende form til alle landets kommuner.

Implementeringen påbegyndes i foråret 2019. Der vil blive tale om en implementering i etaper, så kommunerne grundigt instrueres i, hvordan man får det største læringsudbytte af den nye rapporteringsmetode. Kommunerne vil snarest modtage mere information og blive inddraget i implementeringsprocessen.