21. februar 2019

KLE Abonnementsbrev februar 2019 udgave

De væsentligste ændringer i februar udgaven.

Nye emner i februar 2019 udgaven:

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I forbindelse med en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, har kommunerne fået nye opgaver. Februarversionen af KLE er derfor udvidet med en helt ny gruppe til dette sagsområde. 

  

Socialt frikort

En ny lov giver i en forsøgsperiode 2019-20 socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet giver mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

 

 NemID

Som følge af en lovændring kan kommunerne efter aftale med Nets A/S træffe afgørelse om udstedelse og spærring af NemID. Der er derfor oprettet et nyt emne til sådanne sager:

  

Udvidet udfordringsret

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner genindført og udvidet udfordringsretten, som giver alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde.

Udfordringer indsendes til den kommune, region eller statslige institution, hvor udfordreren er ansat. Her behandles udfordringer af organisationens egne lokale regler, mens udfordringer af statslige regler videresendes til det relevante ressortministerium. 

 

Grundlovsceremonier

På grund af en ny kommunal opgave i indfødsretsloven, har vi genetableret en tidligere udgået gruppe om indfødsret. Den nye opgave drejer sig om afholdelse af grundlovsceremonier for ansøgere om dansk indfødsret, da det nu er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune.

 

 GDPR

Vi har oprettet følgende nye emner til GDPR området, på baggrund af forslag:

 

Emner der udfases

Som konsekvens af overgangen til det ny bygningsreglement BR18, er reglen om anmeldelser om byggearbejde efter BR15 ophørt. KLE-emnet vedrørende disse anmeldelser udgår derfor i maj 2019: 

  • Anmeldelse om byggearbejde efter BR15 [udgår 2019] 

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

 

I februar-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx: 

  • Lov om forsøg med et socialt frikort
  • Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
  • Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
  • Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier
  • Affaldsaktørbekendtgørelsen
  • Vejledning om udarbejdelse af grundlister

 

Nye stikord

Februar-udgaven af KLE er udvidet med over 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx kystbeskyttelse, it-sikkerhed, integrerede biblioteker og kommunens samarbejde med frivillige organisationer om gældsrådgivning til udsatte borgere. 

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven