06. september 2018

Vejledning om kommunernes ansvar for hjemmesygepleje til borgere på private behandlingsinstitutioner

KL har anmodet Sundhedsministeriet om en generel vejledning om omfanget af kommunernes ansvar i forbindelse med hjemmesygepleje til borgere med ophold på private botilbud og behandlingsinstitutioner.

Kommunerne leverer ydelser efter såvel serviceloven som sundhedsloven på en lang række bosteder og andre sociale tilbud for voksne borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ydelser efter serviceloven er eksempelvis socialpædagogisk bistand og personlig og praktisk hjælp, mens ydelser efter sundhedsloven kan være hjælp til medicinhåndtering, sårpleje, mv. 

Der er betydelig forskel i udmøntningen af opgaver efter de to lovgivninger. Det gælder både hvad angår de administrative krav til ledelsen, personalets kompetencer og særligt i forhold til dokumentation af de sundhedsfaglige opgaver.  

Der har de senere år været et stigende fokus på de kommunale forpligtelser i forbindelse med patientsikkerhed ved levering af sundhedsfaglige indsatser til borgerne i kommunerne uanset boform. Styrelsen for patientsikkerhed gennemfører tilsyn i hele sundhedsvæsnet, herunder på såvel kommunale, regionale som private tilbud, hvor der varetages sundhedsfaglige opgaver.

KL har på baggrund af henvendelser fra flere kommuner, bedt Sundhedsministeriet om at tydeliggøre gældende regler på området. KL har modtaget et notat fra ministeriet den 11. juni 2018, som klarlægger disse regler og forpligtelser. Notatet er videresendt til alle kommuner og vedhæftes nedenfor.