24. september 2018

LPNyr nr. 2018:02 - Forlig med HK Kommunal

Torsdag den 3. maj blev der indgået forlig med HK Kommunal på det administrative område med bl.a. administrations- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk personale.

Indhold

Forliget består af løn- og pensionsforbedringer, overenskomstdækning af nye grupper, arbejdstidsharmoniseringer, forenklinger, fælles forståelser samt projekter. KL opfordrer kommunerne til at rette særlig opmærksomhed på nye grupper, grafisk personale og socialformidlere, hvor der sker ændringer, der skal håndholdes, og som kan have samspil med forhåndsaftaler. Ikrafttrædelse på økonomiske ændringer er 1. april 2019.

Løn

For grupper med en højere indplacering end trin 12 + 1.600 kr. (31/3 2000-niveau) og lavere indplacering end grundløn 32, forhøjes grundlønsindplaceringen med fuldt gennemslag til nærmeste hele grundlønstrin. Tandklinikassistenters indplacering på grundlønstrin 22 og 27 forhøjes med et årligt grundlønstillæg på 1.600 kr. (31/3 2000-niveau).

Det anciennitetsbaserede kvalifikationstillæg til kontorassistenter og kontorfunktionærer (grundløn 12 + 1.600 kr.) forhøjes med et løntrin fra 6 til 7 løntrin oven i grundlønnen.

Socialformidlere indplaceret på grundløn 32 + 2.000 kr. (31/3 2000-niveau) hæves uden fuldt gennemslag til grundløn 34, dvs. med fuld modregnings- adgang. Samme gruppe af socialformidlere samt socialformidlere indplaceret på grundløn 34 hæves med fuldt gennemslag til grundløn 34 + 2.000 kr. (31/3 2000-niveau), dvs. her kun med modregningsadgang, hvor det lokalt er fastlagt på forhånd.

Pension

For grupper indplaceret på grundlønstrin 32 og højere, samt for bogbinderiassistenter, forhøjes pensionsbidraget med 0,36%.

Ikrafttrædelsestidspunktet for pension til voksenelever harmoniseres til det tidspunkt, hvor voksenelevlønnen træder i kraft.

Arbejdstid

Arbejdstidsreglerne er harmoniseret i redigeringsfasen, således at der i højere grad er ens formuleringer på tværs af en række overenskomster, hvor parterne er enige om, at det materielle indhold er ens.

Derudover er det aftalt, at de ikke-pensionsgivende tillæg for manglende varsel af over-/merarbejde ud over en time bortfalder. Over-/merarbejde skal fortsat så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdstids ophør.

Bestemmelsen, som giver timelønnede løn på søgnehelligdage og fridage, hvor de ikke arbejder, bortfalder også.

Endeligt er det præciseret om biblioteksansatte i § 18, stk. 5 (30.11), at erstatningsfridagen for lørdagsarbejde ikke kan placeres på en mandag, hvis denne er en søgnehelligdag, eller anden særlig fridag, jf. § 16, stk. 6.

Fælles forståelser

Det er præciseret i overenskomsten, at medarbejdere, som både har en erhvervsakademiuddannelse omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4 (30.11) samt en erhvervsfaglig uddannelse som assistent, indplaceres på løntrin 27 + 2.000 kr. eller højere.

Det er præciseret i overenskomsten, at tilbudspligten til kommunom kan gælde for andre relevante og kompetencegivende uddannelser for medarbejdere ansat i serviceaftalevirksomheder og fælleskommunale selskaber. Der ydes ikke tilskud til disse uddannelser i Den Kommunale Kompetencefond og det er vigtigt at være opmærksom på, at uddannelsen lønmæssigt håndteres som kommunomuddannelsen.

Overenskomstdækning af nye grupper

Administrations- og IT-overenskomsterne udvides pr. 1. april 2018 med grafiske teknikere, multimediegrafikere, multimediedesignere og eventkoordinatorer, og overenskomstdækning af de lukkede uddannelser på det det grafiske område udskilles i et særskilt protokollat.

Særligt om grafiske teknikere og mediegrafikere

Nyansatte grafiske teknikere og mediegrafikere indplaceres på grundløn og omfattes af samme vilkår som assistenter, bortset fra tilbudspligten til kommunom.

Allerede ansatte grafiske teknikere og mediegrafikere

Grafiske teknikere og mediegrafikere ansat før 1. april 2018, som ikke er indplaceret som bogbinderiassistent, bogbinderisvend, typograf eller litograf, bevarer deres indplacering (fx specialist), med mindre andet aftales lokalt. Med hensyn til grafiske teknikere og mediegrafikere ansat før 1. april 2018, og indplaceret på grundlønnen for de lukkede uddannelser, henvises til overenskomsten.

Projekter

Under forudsætning af efterfølgende enighed om projektbeskrivelserne, er der enighed om at iværksætte flere udviklingsprojekter i overenskomstperioden, både af overenskomstmæssig og af mere opgavefaglig karakter.

Den kommunale kompetencefond

Fonden er videreført og gjort permanent, og derudover er det i perioden aftalt, at serviceaftalevirksomheder omfattes i overenskomstperioden.

I overenskomstperioden har parterne aftalt en særlig indsats for at understøtte uddannelse af flere socialformidlere. Arbejdsgiverfinansieringen er ophævet, og der er mulighed for betaling af hele uddannelsen, så længe de afsatte midler ikke er anvendt.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale"

Kontaktperson i KL

Konsulent, Emil Rosenlund Andersen

Tlf.: 3370 3065, mail: EMRA@kl.dk

Chefkonsulent, Gitte Lind Lyngskjold

Tlf.: 3370 3424, mail: GLY@kl.dk