06. september 2018

KLE Abonnementsbrev august 2018 udgave

Læs om de væsentligste ændringer i KLE august-udgaven.

Nye emner i august 2018 udgaven:

Byggeri

I forbindelse med at Bygningsreglementet 2018 (BR18) fra 1. juli har erstattet Bygningsreglementet 2015 (BR15), er gruppen vedrørende byggetilladelse og byggearbejde i KLE (02.34) blevet udvidet med to nye emner:

Kystbeskyttelse

Vi har tilføjet tre nye emner vedrørende kystbeskyttelse og samtidig flyttet de eksisterende emner til hovedgruppe 01 Fysisk planlægning (se yderligere nedenfor). Emnerne vedrørende kystbeskyttelse findes fremover i gruppe 01.24 Kystbeskyttelse.

Kommunale folkeafstemninger

En tilføjelse til kommunestyrelsesloven har givet kommunalbestyrelser mulighed for – med visse undtagelser – at afholde bindende kommunale folkeafstemninger om beslutninger i kommunen. Vi har derfor oprettet en ny gruppe til disse folkeafstemninger:

Udover de ovennævnte nye emner, er der i august-versionen af KLE tilføjet nye emner vedrørende beskæftigelsesindsats (helhedsorienteret plan og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne) samt dagtilbud (kombinationstilbud).

Grupper og emner der udfases

Gruppe 04.18 Kystbeskyttelse er med augustversionen flyttet ud af hovedgruppe 04 Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje mv. og over i hovedgruppe 01 Fysisk planlægning. Flytningen skyldes at kystbeskyttelsesområdet rummer en del afgørelsessager, mens hovedgruppe 04 primært indeholder driftsopgaver/ faktisk forvaltningsvirksomhed.

Kystbeskyttelsesemnerne er nu placeret i gruppe 01.24 Kystbeskyttelse. Gruppe 04.18 vil derfor udgå i 2019:

  • 04.18 Kystbeskyttelse [udgår 2019]

Gruppe 84.06 Folkeafstemning udgår i februar 2019, da sager om folkeafstemninger efter folketingsvalgloven nu journaliseres i gruppe 84.01.

  • 84.06 Folkeafstemning [udgår februar 2019]

Tre emner i gruppe 85.10 Behandling af personoplysninger udgår februar 2019, bl.a. fordi de er oprettet efter den nu historiske persondatalov og ikke er videreført i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det drejer sig om disse tre emner:

  • 85.10.01 Anvendelsesområder, behandling og videregivelse af oplysninger [udgår 2019]
  • 85.10.03 Fællesanmeldelse af databehandlinger [udgår 2019]
  • 85.10.10 Anmeldelse af databehandlinger, lokalt afviklede systemer [udgår 2019]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I august-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i forskellige eksisterende retskilder og tilføjet en række nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  • Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. [ny]
  • Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne [ny]
  • Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven [ny]
  • Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger [ny]

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder lige fra byggeri, folkeskoleundervisning og socialområdet til lokaldemokrati og kommunens databehandling.

Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

GDPR - anbefalede tidsfrister for sletning på KLE emner

På KLE-online er der siden den 25. maj tilforordnet anbefalede slettefrister på en række KLE-emner, der dækker sager med personoplysninger.

Ligeledes er der mappet til de relevante standardfortegnelser, der stilles til rådighed af KL, og som bl.a. indeholder angivelse af, hvilke opgaver fortegnelserne dækker. Det sker ved oplistning af relevante KLE-grupper og emner på den enkelte fortegnelse.

Slettefristerne tilgås via timeglasikonet ud for de relevante KLE-emner. Et samlet overblik for en hovedgruppe kan fås ved at folde alle grupper ud, via menubaren øverst:

Dernæst vælges:

Tidspunktet for hvornår en tidsfrist igangsættes, er typisk fra sagsafslutning. På nogle sagsområder har der været behov for at kunne operere med flere sletningsfrister på det samme emne. Fx på personaleområdet ift. tjenestemænd. Der kan også være andre afhængigheder end at sagen er afsluttet, fx om en elev er afgangsført, eller ansættelsesforholdet er ophørt, inden fristen skal begynde at tælle.

I det nuværende XML skema, som definerer datastrukturen for KLE til leverandørerne, er der ikke indbygget en mulighed for at operere med flere frister, hvorfor vi i den kommende tid vil opdatere skemaet til at kunne håndtere flere frister på det enkelte emne.

KLE-XML filen rummer ikke i sig selv information om, hvorvidt en given sag rummer personoplysninger eller følsomme personoplysninger, og dermed om slettefristen skal gælde. Kommunen kan således på det samme KLE-emne både have sager, der er omfattet af slettefrister, og sager, der ikke er omfattet. Det betyder, at en sletningsrutine også skal trække på andre informationer og metadata på sagen, end dem der er indeholdt i KLE, for at bestemme om den konkrete sag rummer personoplysninger, og for at kunne automatisere udsøgningen effektivt. Dette vil vi drøfte med leverandører og interesserede kommuner i den kommende tid.