11. september 2018

KL høringssvar vedr. udkast til vejledning i planlægning af oversvømmelse- og erosionsforebyggelse

KL har både rosende og kritiske bemærkninger til vejledningsudkastet om planlægning af oversvømmelse- og erosionsforebyggelse. Vejledningen mangler blandt andet konkret stillingtagen til sammenhæng mellem planlov og andre afgørende love med relation til oversvømmelse og erosion.

Forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Vejledningen skal støtte kommunerne i at indtænke forebyggelse af oversvømmelse og erosion i deres planlægning, disse krav kommer af planlovsændringen fra 1. februar 2018.

Det er positivt, at kommunerne med den nye lov gives en række hjemler til at indtænke forebyggelsen i planlægningen. Dette har været efterspurgt længe og er derfor et skridt i den rigtige retning.

KL's bemærkninger

En væsentlig mangel ved både planlovsændringen og den aktuelle vejledning er dog, at der mangler konkret stillingtagen til sammenhængen mellem planloven og de øvrige lovgivninger, der er styrende for, hvorvidt Danmark fremover er beskyttet mod oversvømmelse og erosion. 

Det gælder eksempelvis kystbeskyttelsesloven med den tilhørende vejledning om bidragsfordelingsmodeller, vandløbsloven samt de afsnit i miljøbeskyttelsesloven, der regulerer spildevand.

Sammenhængen mellem planlov og andre sektorlove er helt central, ikke mindst den procesmæssige sammenhæng mellem private initiativer og forskellige myndighedsafgørelser. Det er uklart hvilke afgørelser og initiativer, der i sidste ende skal sikre, at der sker en forebyggelse. Vejledningen må klarlægge, hvordan planlægning og organiseringen af indsatserne relaterer sig til ansvaret for finansiering, realisering og udførelse af indsatserne.

Høringssvar

KL har udformet en række konkrete bemærkninger til de enkelte kapitler i vejledningsudkastet. Disse bemærkninger kan læses i sin helhed og downloades fra bilagsboksen herunder.