20. september 2018

Debatindlæg: Rent vand i hanen – også i fremtiden

Rent vand til alle kommer ikke af sig selv. Det kræver fornuftige rammer for vandsektoren, og det kræver en robust regulering. Derfor ønsker KL dialog og grundighed om udrulningen af forsyningsstrategien, også når det handler om vores vand.

Af: Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

Der er vand i hanen, når vi åbner den - forsyningssikkerheden er meget høj i Danmark. Sammen med sikker levering får vi god kvalitet og rimelig pris i alle dele af landet. Vandet kan drikkes direkte fra hanen, og det smager godt. Som ejer af de største vandselskaber i landet, har kommunerne en særlig forpligtelse til at værne om de fælles goder.

Vi skal levere godt vand i fornøden mængde under de givne fysiske, kemiske og geografiske grundvilkår, forsyninger har. Samtidig skal vi holde de miljømæssige påvirkninger inden for acceptable grænser. Derfor skal vi hele tiden være opmærksomme på, at strategierne og målene passer til det, vi gerne vil: Skabe de bedste rammer for de offentligt ejede vandselskaber. Det kan der altid udvikles på, og det gør vi meget gerne i samarbejde med regeringen, når den nye strategi skal formuleres, og i samarbejde med vandselskaberne, når den skal implementeres.

Der bør være metodefrihed

Vandet, hvad enten det kommer fra husholdninger eller fra naturen, skal jo også væk. Der ligger nogle store samfundsmæssige opgaver i klimatilpasning, som spildevandselskaberne skal være med til at løse. Opgaver, der kun bliver løst i kraft af den offentlige regulering og det kommunale ejerskab. Klimatilpasning i byområderne handler om at redde materielle værdier fra regnvand og oversvømmelser. Det betaler forbrugerne for over vandtaksterne. Men der bør for vandselskaberne være metodefrihed, sådan at den mest effektive og billige metode vælges.

Derfor ønsker KL at få genindført mulighed for vandselskabernes 100 pct. finansiering til de billige, grønne klimaløsninger på terræn, der som regel er billigere end konventionel vandafledning . Den løsningsmodel har tidligere sparet borgere og samfundet for milliarder. Det må og bør være en grundpille i den nye forsyningsstrategi.

Vi har en vandsektor, vi med rette kan være stolte af. Det er også bredt anerkendt ikke blot herhjemme, men også udenfor landets grænser. Vore vandselskaber er udgangspunkt for forskning og udvikling af udstyr og viden, som bidrager til store eksportordrer for danske virksomheder. Det kræver selskaber, der drives efter en klar strategi for åbenhed, tilgængelighed og risikovillighed.  Det kræver selskaber, der lige som i dag drives forretningsmæssigt forsvarligt.

Vi må ikke spille hasard med drikkevandet

Rent vand er livgivende. Vi skal selvfølgelig udvikling, men vi skal tænke os godt om, når vi ser på en eventuel modernisering af vandsektoren. Derfor ønsker KL en tæt og løbende dialog om udviklingen og udrulningen af strategien også for vandsektoren, så vi sikrer, at reguleringen er holdbar og robust, og hvor vi tager højde for de udfordringer, der er på vandområdet.

Vi må ikke i Danmark spille hasard med drikkevandet. I nogle af vores nabolande har der været forsøg med at privatisere området. Det er der ikke gode erfaringer med. Lige præcis når det gælder rent vand skal risikovilligheden være lav og vi skal gå med livrem og seler i Danmark.

** Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 19/10 2018.