23. oktober 2018

KL's høringssvar til udkast til ændringsforslag til forslag om ændring af lov om almene boliger mv.

KL har afgivet høringssvar til udkast til ændringsforslag til forslag om ændring af lov om almene boliger mv. Ændringsforslaget vedrører udviklingsplaner og kommunens mulighed for at udstede påbud om nedrivning og salg af almene boliger.

KL sendte den 23. august høringssvar til forslag til ændring af lov om almene boliger, hvor KL bl.a. fremførte, at KL savner udtrykkelig hjemmel til påbud og dermed mulighed for, at kommunalbestyrelsen i ”ghettoområder” kan stille krav om salg, nedrivninger, omdannelse mv. Efterfølgende er der udsendt et ændringsforslag til loven.

KL finder det yderst positivt, at der med ændringsforslaget er lyttet til kommunerne.

KL er særligt positiv overfor, at kommunerne får mulighed for at give påbud om salg og nedrivning i de tilfælde, hvor det er ikke er muligt at blive enige med boligorganisationen om den udviklingsplan, der ifølge lovforslagets §168 a skal udarbejdes, for at nå målet om, at der ikke skal være ghettoer i Danmark i 2030.

KL savner dog en saglig begrundelse for, hvorfor der gælder en anden finansieringsmodel til omdannelse af de "hårde ghettoer" via et kommunalt påbud.

KL mener i den forbindelse, at der bør gælde samme eller tilsvarende finansieringsmodel, uanset om omdannelser sker som led i en fælles udviklingsplan eller som led i et påbud om nedrivninger og salg.

Derudover vil der være et behov for uddybning af, hvordan ekspropriationselementet harmonerer med den planlagte lovændring af ekspropriationsreglerne.

KL er også positiv overfor lovforslagets §168 b, stk. 3, som giver kommunerne mulighed for at indsætte en forretningsfører til midlertidigt at udføre funktioner i boligorganisationen, såfremt boligorganisationen ikke efterkommer et påbud.

KL tager forbehold for efterfølgende politisk behandling af sagen og tager ligeledes forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, der forhandles særskilt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar til udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv