01. november 2018

Udbredelse af "I sikre hænder" skal fremme forebyggelse og behandling af borgere i det nære sundhedsvæsen

Frem mod 2030 vil langt flere borgere have behov for en behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

Hvad kan "I sikre hænder"?

Presset på sundhedsvæsenet skal bl.a. imødegås ved forebyggelse og tidlig opsporing, og sygdomme skal kunne forebygges eller håndteres i nærmiljøet eller i hjemmet.

Det bliver i de kommende år endnu vigtigere, at kommunerne har en systematisk, datadrevet metode til at håndtere forebyggelsen og behandlingen af borgerne.

"I sikre hænder" kan være med til at imødekomme disse udfordringer ved at tilbyde en systematisk metode for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet, så borgerne modtager den rette pleje og behandling og ikke skades unødigt. Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på udvikling og fastholdelse af medarbejderne i sundhedssektoren.

Programmet "I sikre hænder", der omfatter 18 kommuner, er i gang med at forbedre kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen markant ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. "I sikre hænder" finansieres af satspuljemidler.

Programmet ophører med udgangen af 2018, og det foreslås, at programmet udvides, så der dannes grundlag for udbredelse til alle 98 kommuner. Det kan overvejes at inkludere de midlertidige døgnpladser i en ny bølge af "I sikre hænder".

Styrkelse af datadrevet kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne

Programmet har bl.a. resulteret i, at man i flere af de deltagende kommuner mange steder har 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår.

"I sikre hænder" har skabt et system, der har fokus på læring, udvikling, forbedring og samarbejde, som sikrer, at borgerne får den rette pleje og behandling – hver gang!

Et system, hvor det er normen og ikke undtagelsen at medarbejderne stiller spørgsmål til, hvordan plejen og behandlingen kan forbedres, og hvor der dermed bliver fokus på forebyggelse. Og "I sikre hænder" har været med til at skabe en praksisnær ledelse, hvor lederne sætter patientsikkerhed på dagsordenen, arbejder målrettet med at forbedre patientsikkerheden, holder tæt kontakt med medarbejderne om fremdrift, efterspørger data og nye indsatser og fjerner de barrierer, som hæmmer forbedringerne, i tråd med Ledelseskommissionens anbefalinger.

Det systematiske kvalitetsarbejde i "I sikre hænder" udvikler arbejdet med kvalitet i kommunerne, og kan således medvirke til at føre intentionerne i en styrkelse af det nære sundhedsvæsen ud i livet.

Styrkelse af faglighed og rekrutteringsgrundlag

Erfaringerne viser, at arbejdet med systematiske forbedringer har styrket de sundhedsprofessionelles faglighed væsentligt.

De deltagende kommuner beretter om, at arbejdsglæde, rekruttering og fastholdelse er blevet væsentligt forbedret med deltagelsen i programmet. Ligeledes er der set en betydelig reduktion i sygefraværet i en række af de deltagende kommuner/enheder.

"I sikre hænder" understøtter således udviklingen af en datadrevet faglighed på alle niveauer af den kommunale ældrepleje, og det praksisnære ledelsesfokus er på samme tid gavnligt for kvaliteten overfor borgerne og for ledelsen af medarbejderne.

Medarbejderne sættes i stand til selv at foretage meningsfulde ændringer, hvilket gør, at de bedre kan håndtere ændringer og kan omsætte nye krav til gode processer.

Samlet set kan "I sikre hænder" således:

  • Understøtte kommunernes arbejde med at opfylde og udfolde den kommende kvalitetsplan og det nationale kvalitetsprogram
  • Være med til at understøtte et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der gennemsyrer kvalitetsarbejdet og som sikrer borgerne den rette pleje og behandling – hver gang!
  • Understøtte udviklingen af datadrevet faglighed på alle niveauer af organisationen samt et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet.
  • Bidrage til øget arbejdsglæde og faglig stolthed blandt ældreplejens ansatte
  • Understøtte fastholdelsen af medarbejdere og ledere
  • Bidrage til nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejdere og ledere

Den umiddelbare vurdering er, at en videre udbredelse af "I sikre hænder" til yderligere 15 kommuner vil koste 16 mio. kr.

Medicinsikre botilbud! Udbredelse af erfaringer med metoden "I sikre hænder" på socialområdet

Der er en betydelig ulighed i sundhed for voksne med fysiske, psykiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser, som bor i botilbud. Mange af borgerne i målgruppen for botilbud modtager psykofarmaka og en stor andel modtager anden medicin rettet mod bl.a. somatiske sygdomme.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 risikobaserede tilsyn på mere end 136 botilbud på det specialiserede socialområde. På en lang række af tilbuddene blev der fundet fejl omkring manglende systematik i forbindelse med medicinhåndtering.

Parallelt med arbejdet med programmet "I sikre hænder" på ældreområdet er der gjort erfaringer med et projekt på sociale botilbud i fem kommuner. Fokus var på at sikre holdbare løsninger i botilbuddenes medicinhåndtering.

Erfaringer fra "I sikre hænder" viser, at man med en række systematiske indsatser kunne reducere antallet af medicinfejl, hvor det var nødvendigt at tilkalde en læge, styrke fagligheden og medarbejdertilfredsheden på botilbuddene form af styrket ansvarsfølelse og borgerinddragelse og skabe varige forbedringer for medicinsikkerheden bl.a. ved systematisk kompetenceudvikling og anvendelse af data.

Det foreslås, at de tidligere erfaringer med "I sikre hænder" på botilbud udbredes til en større kreds af botilbud. Det er vurderingen, at botilbud i 10-15 kommuner ville kunne inddrages i et projekt, som ville koste ca. 28. mio. kr.