23. november 2018

Sag om mistet sygedagpengerefusion kan nu indbringes for Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Østre Landsrets afgørelse om en kommunes adgang til at modregne mistet sygedagpengerefusion i en medarbejders løn kan indbringes for Højesteret.

Dom afsagt af Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing Falster afsagde den 4. juli 2017 dom i en sag, hvor Vordingborg Kommune som arbejdsgiver havde mistet dagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, som uden rimelig grund havde undladt at indsende fornøden dokumentation til Jobcentret.

Resultatet af dommen

Som følge heraf modregnede arbejdsgiveren tabet i medarbejderens løn. Retten fandt imidlertid ikke, at arbejdsgiveren var berettiget hertil. Vordingborg Kommune ankede herefter sagen, som KL biintervenerede i, til Østre Landsret, som med dommerstemmerne to imod en den 6. juni 2018 stadfæstede byrettens dom. På baggrund af sagens principielle karakter og dissensen i Landsretten besluttede Vordingborg Kommune at ansøge procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for højesteret, og sagen er berammet til domsforhandling den 7. oktober 2019. Dommen forventes at falde ca. fire uger efter domsforhandlingen.

KL's anbefalinger indtil videre

Da der således ikke er faldet en endelig dom i sagen anbefaler KL fortsat, at kommunerne modregner tab af sygedagpengerefusion som følge af medarbejderes manglende medvirken i dagpengesagen i overensstemmelse med vores anbefalinger i Notat om arbejdsgiverens indhentning af dagpengerefusion.