28. november 2018

Ny rapport om økonomistyring af tværgående indsatser

Der er bred enighed om, at tværgående helhedsorienterede indsatser er den rette vej at gå for at hjælpe borgere med komplekse og sammensatte problemer. Imidlertid skaber det fælles arbejde på tværs af forskellige fagområder udfordringer for økonomistyringen.

I regi af et tværoffentligt samarbejde om økonomistyring har KL derfor sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet m.fl. bedt VIVE om at udarbejde en rapport om temaet. Rapporten er netop offentliggjort og beskriver, hvordan en række kommuner arbejder med økonomistyring af tværgående indsatser.

Tværgående indsatser kendetegnes ved at gå på tværs af forskellige forvaltningsområder og dermed typisk også på tværs af forskellige politiske og organisatoriske strukturer. Der er altså tale om indsatser, hvortil økonomien typisk ikke kan placeres entydigt. I stedet er økonomien fordelt på indtil flere budgetansvarsområder.

Dertil kommer, at de tværgående indsatser ofte har et investeringsperspektiv, hvor investeringer foretaget i en forvaltning ikke nødvendigvis giver det fulde afkast i samme forvaltning. Ofte vil afkastet i stedet komme på andre forvaltningsområder. Dette gælder fx når man ved investering i sociale indsatser kan opnå en bedre arbejdsmarkedskontakt for borgeren, hvorved der på sigt kan spares overførselsudgifter og øvrige udgifter til beskæftigelsesindsatser og måske også udgifter forbundet med sociale indsatser for borgeren selv samt dennes børn, hvis behovet herfor kan forebygges.

De ovenstående kendetegn gør det umuligt at anvende den traditionelle økonomistyring, der baseres på et lukket system inden for en given fagsøjle. I stedet skal der tænkes nyt. I den sammenhæng handler det bl.a. om at sikre den rette fordeling af økonomien set i lyset af investeringsperspektivet. Det handler samtidig om at sikre, at de enkelte forvaltninger har incitamenter til at arbejde på tværs og se økonomien i et mere overordnet perspektiv.

VIVE har gennemført en afdækning af praksis med økonomistyring af tværgående indsatser i fem kommuner. Resultaterne heraf er beskrevet i VIVE's nye rapport. Rapporten sætter fokus på en række temaer forbundet med den tværgående økonomistyring. Det drejer sig om politikker og strategier, organisering, økonomistyringsprincippet, budgetlægning samt økonomiopfølgning og styringsinformation.

Det er stadig forholdsvist nyt at arbejde med tværgående indsatser, hvorfor alle fem deltagerkommuner stadig er i gang med at udvikle deres økonomistyring. Imidlertid har de alle gjort sig overvejelser og udarbejdet modeller, der kan fungere som inspiration for andre kommuner, der ønsker at udvikle deres økonomistyring af tværgående indsatser.

VIVE's rapport om økonomistyring af tværgående indsatser kan findes her på VIVE's hjemmeside