01. november 2018

EU: Styrkelse af det lokale råderum

EU-Kommissionen ønsker at styrke kommunernes inddragelse i EU's beslutningsproces og sikre mere lokalt råderum til at implementere EU's regler. Det støtter KL fuldt ud op om.

Kommunerne er i høj grad ansvarlig for at implementere EU-lovgivningen i Danmark og derfor er det også på lokalt niveau, at man har erfaringen om, hvordan lovgivningen fungerer i praksis.

Kommissionen har fremlagt en plan for, hvordan det lokale niveau i højere grad kan integreres i EU-systemets lovgivningsarbejde. Dette skal ske igennem en yderligere styrkelse af det såkaldte nærhedsprincip og proportionalitetsprincip i EU's beslutningsproces (for forklaring se faktaboks).

For eksempel vil Kommissionen indarbejde et "nærhedsskema" i alle sine konsekvensanalyser og begrundelser for lovgivningstiltag. Skemaet er et værktøj til at styre analyser af overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet på en struktureret måde.

Nærhedsskemaet er et forslag fra Det Europæiske Regionsudvalg, der er de lokale og regionale myndigheders repræsentanter i EU-systemet, hvor KL er politisk repræsenteret.

Kommissionen vil også undersøge, hvordan den bedre kan indsamle og rapportere om lokale og regionale myndigheders synspunkter i sine offentlige høringer.

Refit-platformen, som har til opgave at vurdere den reguleringsmæssige byrde forbundet med gældende EU-lovgivning, foreslås også reorganiseret, således at de subnationale myndigheders deltagelse øges. Samtidig skal platformens fokus udvides. Ud over at foretage vurderinger af den reguleringsmæssige byrde af lovgivning, skal der også laves en vurdering af nærheds- og proportionalitetsprincippet.

EU-Kommissionens dagsorden om "Bedre EU-regulering" har været en af Kommissionens mærkesager gennem de sidste fire år. KL har løbende afgivet høringssvar til Kommissionen med henblik på at styrke kommunernes indflydelse i EU-beslutningsprocessen og sikre tilstrækkelig kommunalt råderum i EU-lovgivningen.

KL's seneste høringssvar til Kommissionen kan findes her.

Fakta om nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet anvendes for at identificere, hvilket niveau politikker bedst kan udarbejdes og gennemføres på. EU bør kun handle, hvor det er nødvendigt, og hvor det giver klare fordele i forhold til foranstaltninger truffet på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Proportionalitetsprincippet fokuserer på de finansielle og administrative konsekvenser af den foreslåede lovgivning. De finansielle og administrative konsekvenser skal minimeres og stå i et rimeligt forhold til de politiske mål. For Kommissionen betyder dette, at EU-lovgivningen skal gennemføres på den enkleste og billigste måde og undgå unødvendigt bureaukrati.