01. marts 2018

Virksomheder tilfredse med kommunernes service- og sagsbehandlingstider

En ny evaluering af kommunernes husdyr-, bygge- og miljøsagsbehandlingstider viser, at kommunerne er på rette vej med at styrke erhvervsvenligheden.

Vækst, lokale arbejdspladser og et Danmark i balance var i højsædet, da KL og regeringen i december 2015 indgik en aftale om servicemål for kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling. Kommunernes service og sagsbehandlingstid er væsentlig for, at virksomhederne og landbruget kan skabe vækst og arbejdspladser. Det blev derfor aftalt, at kommunerne skulle reducere sagsbehandlingstiden for byggesager, miljø- og husdyrgodkendelser med en tredjedel, og at sagsbehandlingen ikke må overstige et bestemt antal dage. Aftalen er nu blevet evalueret af Rambøll, og resultaterne er positive.

Evalueringen viser, at virksomhederne er tilfredse både med kommunernes service og sagsbehandlingstid.

"Kommunerne har al mulig grund til at være stolte af den indsats, de har leveret for at leve op til aftalen med regeringen. Det viser, at vi lokalt er på rette vej med at styrke erhvervsvenligheden," siger Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik og Miljøudvalg.

En løftet kommunal indsats

Evalueringen viser også, at servicemålsaftalen har bidraget til, at flere kommuner har styrket deres indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden og styrke serviceoplevelsen. Det ledelsesmæssige fokus på opgaven er styrket, og der er arbejdet med at styrke dialogen med ansøgerne. Samlet set har aftalen således løftet kommunernes indsats.

"Konklusionen må ganske enkelt være, at det virker og giver resultater, når regeringen indgår en politisk aftale med kommunerne," siger Jørn Pedersen.

Rambøll konkluderer desuden, at det kun kan konkluderes for husdyrsagerne, at sagsbehandlingstiderne er reduceret i 2016 ift. 2012. Reduktionen er på mere end 40 pct. for §11, 12 og 16 sager.  Pga. usikkerhed om opgørelsesmetoder, kan der ikke konkluderes på reduktionen af sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet. På husdyrområdet overholder kommunerne også servicemålene.

Det konkluderes også, at kommunerne i gennemsnit overholder servicemålene for byggesagerne, og i 80 pct. af de enkelte sager. Især tre forhold forlænger sagsbehandlingstiden for byggesager. Det drejer sig om sager, der skal i høring, sager der også skal sagsbehandles i staten eller regionerne, samt sager, der kræver krydstjek af, om der skal gives tilladelse efter anden lovgivning, inden den ansøgte sag kan afgøres. På byggeområdet er der også en restgruppe af kommuner, der ikke overholder servicemålene. Enkelte er heller ikke kommet i gang med at bruge IT-systemet Byg og Miljø, så der kan måles på indsatsen. På miljøområdet er der afgjort for få sager til, at det kan konkluderes, om kommunerne overholder servicemålene.

Stadig rigeligt at tage fat på

I rapporten giver Rambøll også en række anbefalinger til opfølgning.

"I KL og regeringen skal vi derfor nu i arbejdstøjet igen for at drøfte en evt. justering af aftalen. Vi har ikke lagt os fast på konkrete initiativer, men de spørgsmål, vi skal drøfte, er bl.a., at vi har fået en ny husdyrlov. I den samles de tre bestemmelser i loven, der måles på i dag, i én bestemmelse. Det skal der defineres nye servicemål for," siger Jørn Pedersen.

Der skal også ses på byggelovsområdet, som har vist sig at være mere komplekst end de to øvrige områder. Her skal vi i KL også sikre os, at alle kommuner kommer med. På miljøområdet er datagrundlaget endnu for småt til at konkludere noget definitivt om sagsbehandlingstiderne.

"Her vil vi derfor følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne tæt. Vi vil også undersøge nærmere, hvad der forlænger sagshandlingstiden i kommunernes samspil med staten og regionerne. Der er således fortsat rigeligt at tage fat på, men alt i alt viser evalueringen, at det går rigtigt godt med både den kommunale service og sagsbehandlingstid," slutter Jørn Pedersen.

Fakta om servicemålsaftalen