23. marts 2018

Praktikplads-AUB: Forskudsopgørelsen er klar

Den 1. januar 2018 trådte den nye Praktikplads-AUB i kraft. Praktikplads-AUB belønner arbejdsgivere, der ansætter nok elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et ekstra bidrag. AUB har nu udarbejdet den forskudsopgørelse, der fortæller den enkelte arbejdsplads om man lever op til måltallet.

Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning i kraft, der kaldes Praktikplads-AUB. Praktikplads-AUB belønner arbejdsgivere, der ansætter nok elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et ekstra bidrag. Se også tidligere nyheder herom.

Praktikplads-AUB er en del af den trepartsaftale som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 19. august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er, at den skal afhjælpe den manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser.

For kommunerne betyder det konkret, at alle kommunale CVR-numre hvert år i april får et mål for, hvor mange elever de skal have ansat i løbet af året, hvis de skal undgå et øget AUB-bidrag. Praktikplads-AUB udgør 27.000 kr. for hver helårselev, som kommunen mangler at ansatte i forhold til kommunens måltal.

Måltallet er ikke forpligtende for kommunen. Men antallet af praktikpladser vil have økonomiske konsekvenser, og kommunen kan således øge sin bonus eller reducere sit evt. øgede bidrag ved at oprette flere praktikpladser

Antallet af elever, I skal have ansat, bliver omregnet til elevpoint. Det skyldes, at elever vægter forskelligt afhængigt af deres uddannelse, således at elever inden for uddannelser med stort behov for arbejdskraft vægter højere. Samtidig er der tale om helårselever. Dvs. hvis I ansætter to elever i sidste halvdel af året, vil de kunne tælle som 1 elevpoint (afhængig af uddannelsen).

I kan få udbetalt en belønning i form af praktikbonus hvis:

  • Målet for elevpoint er opfyldt
  • Og I har flere elever helårselever i indeværende år sammenlignet med det gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år.

Forskudsopgørelsen er klar

AUB har nu udarbejdet forskudsopgørelsen, hvor I kan se, om I står til at skulle betale et øget bidrag, eller om I står til at få en udbetaling. Forskudsopgørelsen sendes fra AUB til jeres e-boks. I kan også følge jeres status i Praktikplads-AUB's selvbetjening. Jeres status opdateres løbende på praktikplads-AUB's selvbetjening.

Det er væsentligt at understrege, at tallene alene er en forskudsopgørelse. Beløbet vil ændre sig, hvis antallet og sammensætningen af jeres elever og medarbejdere ændres. Da praktikplads-AUB samlet set skal gå i nul for kommunerne, afhænger det endelige beløb også af, hvor mange praktikpladser kommunerne samlet set opretter, og om man som kommune ligger over eller under gennemsnittet for antal praktikpladser pr. faglært medarbejder.

I marts 2019 opgøres den faktisk realiserede uddannelsesratio (praktikårselev-bestanden i 2018) i kommunen. Ultimo maj 2019 opgøres det endelige praktikpladsregnskab (sum af bidragsnedsættelse, merbidrag og evt. bonus) og underskud/overskud opkræves/udbetales.  

Bidragsnedsættelse for ubesat praktikplads

Hvis en kommune eller anden arbejdsgiver forgæves har slået en eller flere elevstillinger op, så kan arbejdsgiveren ansøge AUB om bidragsnedsættelse for ubesat praktikplads. Det betyder, at arbejdsgivere ikke skal betale øget bidrag i de situationer, hvor der er tale om en ubesat praktikplads, som skyldes mangel på elever. Bidragsnedsættelsen forudsætter, at praktikpladsen har været opslået mindst tre måneder på praktikpladsen.dk. Stillingen skal kunne søges i alle tre måneder, men ansøgningsfristen må gerne være lang. Derudover er det et kriterium, at ingen skole har henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundforløb. Det gælder også i de tilfælde, hvor en elev afslår virksomhedens tilbud om ansættelse, eller der ikke er registreret søgende elever på uddannelsen.

Det er derfor en god idé at opslå praktikpladsstillinger på praktikpladsen.dk i så god tid som muligt. Hvis stillingsopslaget udløber, uden at praktikpladsen er blevet besat, kan I forlænge stillingsopslaget.

Hvis en elev falder fra uddannelsen, kan I opslå praktikpladsen på praktikpladsen.dk igen. Hvis der går mere end tre måneder, før I kan ansætte en ny elev, kan I få bidragsnedsættelse for den tid praktikpladsen er ubesat.

Dimensionerede uddannelser

I praktikpladsregnskabet indgår alle typer af elever i kommunerne og tilsvarende alle typer af faglært arbejdskraft. Det betyder, at selv om der er indgået en 2-årig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne for 2017-2018, vil disse elever tælle med i opgørelsen af den enkelte kommunens praktikpladsaktivitet. Alle elever en kommune ansætter tæller med i praktikpladsregnskabet.

Hvad kan I gøre

  • Hvis I står til at skulle betale et forhøjet bidrag, kan I ansætte flere elever inden for de uddannelser, hvor I er godkendt som praktiksted.
  • Hav fokus på fastholdelse af eleverne, så de ikke falder fra.    
  • Vær I god tid med praktikopslag og slå stillingerne op på praktikpladsen.dk. Slå stillinger op igen, hvis der bliver behov for supplering som følge af fx frafald.

Ved tekniske spørgsmål til forskudsopgørelsen henvises til AUB's hotline 70 11 30 70