01. marts 2018

Mange veje til økonomisk råderum

Omstillings- og udviklingsenheden i KL fokuserer på en række indsatsområder for at understøtte kommunernes arbejde med at skabe økonomisk råderum til lokalpolitiske prioriteringer.

Selv om der generelt er gode udsigter for dansk økonomi, vil den offentlige økonomi stadigvæk være presset i mange år frem. Det forstærker behovet for nytænkning og effektiviseringer i forhold til at skabe et økonomisk råderum. Og der er mange forskellige veje af gå. Aktuelt fokuserer Omstillings- og Udviklingsenheden i KL på følgende områder, som du kan læse mere om nedenfor:  

  • Bedre sammenhængende indsats på tværs
  • Effektiv drift på ejendomsområdet
  • Effektiv drift af sociale botilbud
  • Prioritering på tværs af velfærdsområder
  • Sæt strøm til løn- og økonomiadministrationen

 Bedre sammenhængende indsats på tværs

Borgerne med de mest komplekse udfordringer har mange indgange til kommunen. Men er det muligt at tilrettelægge en bedre, mere sammenhængende og overskuelig indsats? Og måske endda i nogle tilfælde også for færre ressourcer? Ja – siger mange kommuner bekræftende på. Men det svære spørgsmål er hvordan.

Vidste du, at en familien med komplekse udfordringer kan have 10-15 kontaktpunkter til kommunen? Vidste du, at over 50-65 pct. af dem, der har handleplaner for voksensociale indsatser, samtidig har handleplaner for en beskæftigelsesindsats – og at disse langt fra altid er koordineret?

Arbejder din kommune med særlige indsatser, der har til formål at skabe bedre sammenhæng på tværs for borgerne? Og hvordan sikrer I, at sådanne indsatser ikke blot bliver særlige projekter, men at den nye tilgang gennemsyrer hele organisationen?

Læs og få mere inspiration på https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstilling-og-udvikling/ og www.kl.dk/KLK

Effektiv drift på ejendomsrådet - Facility Management

Et bedre overblik over kommunens kvadratmeter kan bidrage til færre udgifter til bygningsdriften, men det kan også understøtte byudvikling, både i land- og byområder. Nogle kommuner arbejder med at skabe lokalområder, hvor borgerne mødes på tværs af aldersgrupper i løbet af dag- og aftentimerne. Det sker ved at udnytte ejendommene på nye måder, der passer til flere funktioner, - fx institutioner og fritidsaktiviteter. Erfaringerne viser, at det kræver vision og strategi for bygningerne - såvel som dataoverblik. Det viser dog også, at arbejdet både kan give en bedre udnyttelse af kommunens bygninger og mere liv i lokalområdet.

Vidste du, at kun tre kommuner angiver, at de i meget høj grad har overblik over de kvadratmeter, som de ejer og en samlet strategi for Facility management i deres kommune?

Har din kommune styr på de kvadratmeter, som kommunen ejer og et samlet budgetansvar m.m.?

Få et inspirationsmøde med KL og KLK med henblik på at identificere kommunens hovedudfordringer på området og hvilke mulige økonomiske potentialer, der vil være ved at arbejde med forskellige modeller for udviklingen af området. Herudover vil der være fokus på, hvordan man kan tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan give en retning for at realisere potentialerne de kommende 4 år.

Effektiv drift af sociale botilbud

Effektiv drift af botilbud handler bl.a. om at personalets tid bliver brugt, der hvor det giver størst værdi. Vagtplanlægning sikrer f.eks., at medarbejderne er på arbejde, der hvor borgerne har mest behov for dem. Eller ved at arbejdet tilrettelægges, så personalet kan bruge mest muligt tid sammen med beboerne.

Vidste du, at der på tværs af botilbud er op til 80 pct. forskel på, hvor stor en andel af personalets tid, der bliver brugt på direkte borgerrettede aktiviteter? 61 botilbud har bl.a. målt deres arbejdstilrettelæggelse via KL's benchmarkingværktøj på botilbudsområdet.

Ved du, hvor meget af personalets tid, der bliver brugt på aktiviteter sammen med borgerne på botilbuddene i din kommune? Og bruger din kommune penge på vikarer og merarbejde, som skyldes dårlig planlægning?

Få svaret ved at udfylde KL´s benchmarkingværktøj, som giver forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med at effektivisere de sociale botilbud. www.klk.kl.dk

Prioritering på tværs af velfærdsområder:

For at kunne prioritere på tværs er det relevant at vide, hvor højt kommunens serviceniveau er på forskellige områder, sammenlignet med andre kommuner. Afspejler et højt udgiftsniveau på ældreområdet fx en politisk prioritering? Ellers kan der være behov for at korrigere i budgettet?

Vidste du at antallet af 65 + årige forventes at sige med 145.000 frem mod 2025, og at antallet af 6-16 årige samtidig falder med 30.000?

Kender du udviklingstenderne for din kommune? Og hvordan håndterer I dem? Er tildelingsmodellen(erne) tidssvarende og skaber den/de automatisk råderum? Hvilke strukturtilpasninger er nødvendige for at skabe råderum til hele valgperioden?

Læs og få mere inspiration her www.kl.dk/omstilling-og-udvikling og www.klk.kl.dk

Sæt strøm til løn- og økonomiadministrationen 

Effektiv løn- og økonomiadministration handler om at få kommunens organisering og digitale procesunderstøttelse til at understøtte hinanden. Det er særligt vigtigt, når der skal håndtere mange tusinde fakturaer eller når vagtplanerne fra kommunens mange institutioner skal omsættes til lønsedler.

Vidste du, at der alene inden for løn- og økonomiadministration findes 200 aktiviteter, som skal koordineres med hinanden og optimeres for at opnå en effektiv administration?  46 kommuner har fået undersøgt deres administrative processer ved hjælp af KL's benchmarkingværktøj til løn- og økonomiadministration. Benchmarkingen viser, at der er stor forskel på, hvorvidt kommunerne har udnyttet de muligheder, der ligger i at digitalisere administrative processer.

Kender du din kommunes digitaliserings- og centraliseringsgrad inden for løn og økonomiadministration? Og er der den rette sammenhæng mellem jeres ressourcer og opgaver?

Få svaret ved at udfylde KL´s benchmarkværktøj og efterfølgende besøg af KL og KLK med henblik på udvikling af handleplan for implementering af potentialer. Læs mere på KLK's hjemmeside her.