02. marts 2018

KLE Abonnementsbrev februar 2018 udgave

De væsentligste ændringer i februar-udgaven

Nye emner i februar 2018 udgaven:

Kommunens udbud

KLE er udvidet med i alt 8 nye emner vedrørende udbud i hovedgruppe 88 Kommunens indkøb og udbud. Emnerne er tilføjet, således det er muligt at registrere sager efter valgt udbudsprocedure, inden for henholdsvis bygge- og anlægsvirksomhed eller varer og tjenesteydelser. De fordeler sig på følgende KLE-grupper:

88.04 Bygge- og anlægsarbejder, indhentning af tilbud

88.12 Varer og tjenesteydelser over tærskelværdi

Emner der udfases

Følgende emner er sat til at udgå i 2018, blandt andet på grund af ændringer i lovgivningen: 

  • 01.01.02 Regional udviklingsplanlægning (udgår august 2018)
  • 32.24.02 Forsørgelsespligt for samlevende (udgår november 2018)
  • 03.11.06 Tilstandsrapport for almene boliger (udgår august 2018). Fremover anvendes emnenr. 03.11.05 Vedligeholdelsesplan for almene boliger

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I februar-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i mere end 60 eksisterende retskilder og tilføjet 14 nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  • Lov om udstedelse af legitimationskort
  • Lov om stedbestemt information
  • Lovbekendtgørelse om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)
  • Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele

Nye stikord

Februar-udgaven af KLE er udvidet med knap 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning. De nye stikord fordeler sig på stort set alle hovedgrupper og dækker sagsområder lige fra byggesager og økonomisk tilsyn med almene boliger til kommunens udbudsprocedurer og databehandleraftaler (GDPR).

Klik her for at se de alle ændringer i februar udgaven

Rettede emnetitler

Der er foretaget rettelser i titlerne på en række emner, dels som konsekvensrettelser og dels som præciseringer. Eksempelvis har vi præciseret en række emnetitler på folkeskoleområdet, bl.a. vedrørende undervisning af tosprogede elever. Samtidig har vi præciseret titlerne på et par emner vedrørende byggesager, da det til og med juni 2018 er muligt for bygherrer at vælge om de vil ansøge om byggetilladelse efter det hidtidige bygningsreglement (BR15) eller det nye bygningsreglement (BR18).