20. marts 2018

Forebyg vold – metoder der virker

På et nyt website Metoder Mod Vold åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse den vold, der kan opstå, når man arbejder med voksne borgere med særlige problemstillinger.

Vold og trusler kan forebygges, og mange arbejdspladser vil derfor gerne styrke den faglige indsats for at systematisere det forebyggende arbejde mere effektivt. Det er baggrunden for, at KL sammen med FOA, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet og 3F har oprettet websitet www.metodermodvold.dk.

www.metodermodvold.dk fortæller en række arbejdspladser, hvordan de arbejder med en række af de mest gængse metoder til forbygge og håndtere vold. Sitet viser i videoform metoderne i brug ude på arbejdspladserne. Hver metode bliver belyst ved, at en arbejdsplads viser metoden i praksis og fortæller om, hvordan metoden blev indført.

Faglige og systematiske arbejdsgange

Målgruppen for websitet er primært ledere og tillidsvalgte og deres kollegaer, der arbejder med borgere med udadreagerende adfærd.

"Ingen skal affinde sig med at blive mødt med vold og trusler i deres arbejde. Vi kan og skal gøre en indsats for at dæmme op for vold og trusler. I arbejdet med borgere med særlige problemstillinger er det vigtigt at kunne sætte sig ind i og forstå de årsager, der kan være til, at nogle mennesker reagerer truende eller voldeligt. De mange eksempler, vi har samlet, viser, at det kan lade sig gøre at arbejde fagligt og systematisk med problemet. Til gavn for både borgere og ansatte,” siger chefkonsulent i KL Preben Meier Pedersen.

Metoderne og arbejdspladserne i Metoder Mod Vold afspejler de mange områder, hvor udadreagerende adfærd er et problem, lige fra socialpsykiatri og voksenhandicap over misbrug til ældreområdet og forvaltning. Den røde tråd gennem de mange arbejdspladser og metoder, der bliver præsenteret på www.metodermodvold.dk er, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Vigtigt med en fælles tilgang

Et af de steder, der opfatter voldsforebyggelse som et samarbejde, er botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus Kommune. Her bor 18 borgere med svære psykiske diagnoser, sociale vanskeligheder og for manges vedkommende også stofmisbrug.

”Der er ikke tale om et menneske, der vil et andet menneske noget ondt. Ofte opstår konflikterne i afmagt eller frustration, og vores udgangspunkt er, at hvis der sker noget voldsomt her for en af vores beboere, så er der noget, vi sammen ikke har opdaget i tide,” siger boformleder Kenneth Sandell Henriksen.

De forskellige metoder på www.metodermodvold.dk har hver deres fokus og fordele og kan ofte bruges parallelt. Ens for dem alle er, at det er vigtigt med en fælles tilgang.

” På den måde kan vi tage en fagligt kvalificeret dialog om vores metoder, som rækker ud over ’det synes jeg plejer at virke’. Vi får en fælles faglighed,” siger Bjarne Møller fra projekt Vold Som Udtryksform.

Også i borgernes interesse

Han har i mere end 20 år beskæftiget sig med voldsforebyggelse og optræder også på sitet i en række videoer med gode råd sammen med psykolog Trine Uhrskov. Hun påpeger, at voldsforebyggelse ikke kun er en fordel for medarbejderne.

”Borgere, der har brugt vold, føler skyld og skam, og de oplever også, at de fagprofessionelle tager afstand fra dem. Det ødelægger den arbejdsalliance, der skal være mellem borgeren og den fagprofessionelle, og det udhuler derfor grundlæggende det faglige arbejde. Derfor er det i mindst lige så høj grad i borgerens interesse, at vi forebygger vold og trusler,” siger Trine Uhrskov.