23. marts 2018

Forberedende grunduddannelse (FGU) og lokal proces for institutionsdannelse

KKR Sjælland godkendte et videre forløb, hvor kommunerne skal melde ind to gange om samarbejdet om dækningsområder for de nye FGU-institutioner. Der meldes ind henholdsvis den 16. april 2018 og endelig indmelding den 9. maj 2018

Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". I aftalen indgår 1) En ny uddannelsespolitisk målsætning, om at alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse 2) Krav om en sammenhængende ungeindsats i kommunerne 3) Etablering af en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (FGU).

I forlængelse af aftalen fik de 5 KKR opgaven med at indstille dækningsområder og placering af FGU-institutioner/skoler. Dette skal ske senest den 1. juni 2018. I KKR Sjælland er de første drøftelser om mulige FGU-samarbejder i kommunerne allerede i gang. KKR Sjælland drøftede status for kommunernes arbejde og opmærksomhedspunkter i forbindelse med opgaven. For eksempel, at fokus skal være på formålet med FGU og kommunernes arbejde med målgruppen.