21. marts 2018

Anja Reiff: Statistikken skal give et billede af musik- og kulturskolernes bidrag til de tværgående dagsordener

Musik- og kulturskolernes opgaver er i forandring. Skolerne formidler ikke bare kunst og kultur til de børn og unge, hvis forældre har ressourcer til at betale, de bidrager også til bl.a. åben skole og integration. Den udvikling skal data og statistik på området afspejle. Det fortæller den nye formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere, Anja Reiff, om på temadagen om musik- og kulturskoler den 22. maj 2018.

I juni 2017 lancerede tænketanken for musikskoler deres rapport "Musikskoler i Danmark" med en række anbefalinger til stat, kommuner og musikskoler. En af de væsentlige debatter, der har fyldt en del i musikskoler og kommuner, er om statistikken på området reelt afspejler musik- og kulturskolernes opgaveportefølje. Med Kulturministeriet som initiativtager pågår der i øjeblikket et arbejde med at gå statistikken efter i sømmene. På temadagen fortæller Anja Reiff, og musikskolekonsulent Niels Græsholm fra Slots- og Kulturstyrelsen om ambitionerne for arbejdet.

Det tværgående perspektiv skal rummes i statistikken

Et væsentligt aspekt i arbejdet med et nyt set-up for musikskolestatistikken er ifølge Anja Reiff, at musikskolerne i stigende grad bidrager til kommunernes tværgående opgaver.

"Opgaver indenfor integration, social balance og inklusion i tværgående kommunale samarbejder er blevet hverdag, og det anerkendes i stigende grad, at musik- og kulturskolerne kan gøre en væsentlig forskel på disse områder. Hele denne udvikling er væsentlig at have med i billedet, når der diskuteres data og statistik på musik- og kulturskoleområdet," siger Anja Reiff.

Reiff mener derfor, at der er et stort behov for at kunne udvikle måden, tallene indsamles på, så de på bedst mulig måde afspejler den langt mere komplekse opgave, som musik- og kulturskoleområdet skal løse nu. Det vil ligeledes være et af de emner, som hun tager op på temadagen.  

Fokus på politisk legitimitet

Anja Reiff håber, at en ny model for indsamling på området vil kunne vise bredden i det arbejde, der udføres samtidig med at det vil kunne give god inspiration til, hvordan området kan og skal udvikle sig.

"Der er på hele kulturområdet stor fokus på, hvordan kulturinstitutionerne kan arbejde med at bevare en politisk legitimitet eller bæredygtighed i forhold til de kommunale og statslige midler, der afsættes til området. Her skal musik- og kulturskolerne selvfølgelig også kunne dokumentere, hvordan de offentlige midler kommer børn og unge over hele landet til gavn," siger hun.

Grund til debat om ressourcetræk

At finde en passende indsamlingsmodel på musik- og kulturskoleområdet er dog en udfordring, ikke mindst i lyset af debatten om musik- og kulturskolernes politiske legitimitet.

"Det diskuteres i øjeblikket indgående, om det er afgørende for de kommende statistikkers validitet, at alle indsamlede data knytter sig til elevernes cpr-numre. Når data knyttes til cpr-numre, bliver der naturligvis mange muligheder for at kunne trække en række supplerende oplysninger om elevernes socioøkonomiske baggrund, køn, alder osv. Samtidig er det vanskeligt at indsamle disse data i bredden, fordi musik- og kulturskolernes opgaver netop er blevet så komplekse, at det ikke i alle sammenhænge er enkelt at sikre sig de deltagende elevers cpr-numre. Hvis kun dele af statistikken baserer sig til cpr-numre kan man frygte, at vi får et skævt billede, der gør det svært at opretholde en politisk legitimitet," siger Anja Reiff.

Anja Reiffs råd til kommunerne er derfor at tage en grundig diskussion om, hvordan musik- og kulturskolerne på den bedste og mindst bureaukratisk tunge måde kan dokumentere omfanget af samarbejdet med folkeskoler, daginstitutioner, sociale tværgående indsatser etc., fx på temadagen den 22. maj.