18. maj 2018

LPnyt nr. 2018:03 - Forlig med LC

Tirsdag den 8. maj 2018 blev der indgået forlig med LC, Lærernes Centralorganisation, om overenskomst for lærere m.fl. og ledere inden for undervisningsområdet.

Forliget med LC indeholder følgende punkter:

Arbejdstid

Forliget med LC indeholder en henvisning til det generelle forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor parterne blev enige om at nedsætte en kommission om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning, samt ændrede vilkår for deltagelse i lejrskoler:

Kommission

Parterne konstaterer, at det ikke har været muligt at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på Lov 409-underviserområdet ved OK18. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af de arbejdstidsregler, der fremgår af Lov 409.

KL og Forhandlingsfællesskabet (repræsenteret ved LC) er enige om umiddelbart efter OK18 at indgå i en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning på Lov 409-området. Afdækningen og forhandlingsforløbet omfatter folkeskoleområdet, ungdomsskoler og sprogcentre. Forhandlingsforløbet skal være afsluttet senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Som et led i kommissionens arbejde skal der endvidere foretages en række undersøgelser ift. rekruttering og fastholdelse, kortlægning af initiativer, der skan sikre nyuddannede en god start i lærerlivet og undersøgelse af hvordan det lokale samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant kan styrkes. Der iværksættes endvidere andre initiativer såsom afdækning af bureaukrati og overstyring, anvendelse af viden fra forskning og fokusering på kerneopgaven og godt forældresamarbejde.

KL og LC er enige om, at OK18-resultatet er udtryk for et fælles ønske om et fornyet samarbejde mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen og de øvrige undervisningsområder.

Lejrskoler

Med virkning fra 1. august 2018 medregnes arbejdstiden ved deltagelse i lejrskoler mv. med 14 arbejdstimer og 10 timers rådighedstjeneste med 1/3 pr. døgn.

Med "pr. døgn" menes fra døgnets begyndelse kl. 00.00 til det efterfølgende døgns begyndelse kl. 00.00. Arbejdstid for udrejse og hjemrejse medregnes ud fra en konkret optælling, således at der først medregnes op til 14 arbejdstimer og herefter medregnes op til 10 timer med rådighedstjeneste. 

Lokalt samarbejde

Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde om arbejdstid kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser, jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler.

En af de lokale parter kan i tilfælde af, at samarbejdet ikke fungerer, søge bistand hos de centrale parter til at etablere et samarbejde. De centrale parter vurderer behovet for bistand efter kontakt med de lokale parter. Det er en målsætning for de centrale parter, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og skoleleder.

Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægning af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.

Løn og pension

Der er aftalt nedenstående løn- og pensionsforbedringer pr. 1. april 2019. Alle beløb er i niveau 31/3-2000 og pensionsgivende:

 

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

 • For børnehaveklasseledere på grundløn hæves kvalifikationsløntrin efter 12 års beskæftigelse fra løntrin 33 + 7.000 kr. til løntrin 37.
 • For børnehaveklasseledere på personlig ordning omfattet af protokollat 2 hæves undervisningstillægget fra 7.900 kr. til 15.400 kr.
 • Der indsættes følgende bestemmelse under § 5: "Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for børnehaveklasseledere, som varetager vejledning af pædagogstuderende i praktik."
 • Til (skole)konsulenter og skolepsykologer indføres efter 4 års ansættelse som (skole)konsulent/skolepsykolog et kvalifikationstillæg på 6.500 kr.

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen

 • For lærere i ungdomsskolen hæves undervisningstillægget fra 10.100 kr. til 11.800 kr.

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

 • Tillæg til lærere, der varetager funktion som pædagogisk medhjælp hæves som følger:

-          Fra 6.200 kr. til 8.400 kr.

-          Fra 10.200 kr. til 13.860 kr.

-          Fra 15.400 kr. til 21.000 kr.

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde.

 • For professionsbachelorer i ernæring og sundhed etableres et kvalifikationsløntrin med fuldt gennemslag efter 4 års beskæftigelse på løntrin 31 + 2000 kr.

Tværgående – Overenskomsterne for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, lærere i ungdomsskolen, lærere ved sprogcentre samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde

 • Der indføres et funktionstillæg på 7.000 kr. for UU-vejledere
 • Den eksisterende fritvalgsordning hæves med 0,19 procentpoint fra 0,64 pct. til 0,83 pct.

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet

 • For ledere på grundlønstrin 46 + 11.000 kr. hæves lønnen til løntrin 46 + 13.500 kr.
 • For ledere på grundlønstrin 48 + 2.000 kr. hæves lønnen til løntrin 48 + 3.000 kr.
 • For ledere på grundlønstrin 49 + 2.000 kr. til løntrin 49 + 3.000 kr.
 • For ledere på grundlønstrin 50 + 2.000 kr. hæves lønnen til løntrin 50 + 3.000 kr.

Gruppeliv

Parterne er enige om, at forsikringsbetingelserne i aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl. ændres, således at ansatte fremover er dækket under ansættelsen frem til det fyldte 70 år. Ændringen har virkning fra 1. juni 2018.

Dækningsområder

Undervisning ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Parterne er enige om at fortsætte drøftelserne om overenskomstdækning af undervisning i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ved selvstændige STU-institutioner, dog ikke undervisning som varetages af pædagoguddannede. Drøftelserne afsluttes senest 1. oktober 2018.

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde

Parterne er enige om en opdatering af overenskomstens protokollat 1.

Personalepolitisk projekt om skoleledelse

Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt at der kan opnås enighed om projektbeskrivelsen, er der enighed om at iværksætte et projekt om "Skoleledelse i reformtider 2".

Den videre proces

Forliget skal nu godkendes af parternes kompetente forsamlinger. For LC's vedkommende skal resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet. For KL's vedkommende er det KL's Løn- og Personaleudvalg og Kommunernes Lønningsnævn, der skal godkende forliget.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Specialkonsulent Martin Højkjær Larsen

3370 3373, e-mail mkl@kl.dk

Konsulent Henriette Kruppa Nielsen

Tlf. 3370 3729, e-mail hkn@kl.dk

Konsulent Poul Simon Rasmussen

Tlf. 3370 3014, e-mail psra@kl.dk

Chefkonsulent Anne Marie Ladefoged

Tlf. 3370 3354, e-mail anml@kl.dk