30. maj 2018

KLE Abonnementsbrev maj 2018 udgave

Læs om ny kobling ml KLE og tidsfrister for sletning på KLE-online, og de væsentligste ændringer i KLE maj-udgaven.

Nye emner i maj 2018 udgaven:

Aktivitetsgodtgørelse

Borgere, der deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt godtgørelse for deres udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbuddene. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen og giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne. Der er derfor oprettet et nyt emne til disse sager.

Loven bruger blot ordet ’godtgørelse’, men da en række kommuner allerede anvender den mere specifikke betegnelse ’aktivitetsgodtgørelse’ om netop denne ydelse, har vi valgt også at bruge termen i KLE:

  • 15.20.40 Aktivitetsgodtgørelse efter LAB § 83 [ny]

Danskbonus

Fra 1. juli 2018 bliver det muligt for selvforsørgende udlændinge at ansøge om et skattefrit engangsbeløb, såfremt man opfylder en række betingelser, bl.a. at man har bestået Prøve i Dansk 2 og at man ikke tidligere har modtaget dansktillæg efter aktivloven. Vi har derfor oprettet et nyt emne til sager i forbindelse med disse ansøgninger:

  • 32.26.10 Danskbonus til selvforsørgende udlændinge [ny]

Refusion af udgifter til husleje ved fængsling

Der er oprettet et nyt emne til sager vedrørende refusion fra Udbetaling Danmark for de udgifter, kommunen måtte have til husleje i forbindelse med pensionisters fængselsophold.

  • 32.03.56 Dækning af udgifter til husleje ved fængsling [ny]

Emner der udfases

Da administrationen af taxiområdet er flyttet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er gruppe 22.11 Taxikørsel, med i alt 14 emner sat til at udgå i 2018:

  • 22.11 Taxikørsel (udgår 2018)

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I maj-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i en række eksisterende retskilder og tilføjet 14 nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  • Adresseloven [ny]
  • Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur [ny]
  • Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne [ny]
  • Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale og regionale arkivalier i Rigsarkivet [ny]
  • Cirkulære om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer [ny]

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning. De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder lige fra veje og trafik, beskæftigelsesområdet og kontante ydelser til lokaldemokrati og kommunens it-sikkerhed.

Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

GDPR - anbefalede tidsfrister for sletning på KLE emner

På KLE-online er der fra den 25. maj tilforordnet anbefalede slettefrister på en række KLE-emner, der dækker sager med personoplysninger.

Ligeledes er der mappet til de relevante standardfortegnelser, der stilles til rådighed af KL, og som bl.a. indeholder angivelse af, hvilke opgaver fortegnelserne dækker. Det sker ved oplistning af relevante KLE-grupper og emner på den enkelte fortegnelse.

Slettefristerne tilgås via timeglasikonetud for de relevante KLE-emner. Et samlet overblik for en hovedgruppe kan fås ved at folde alle grupper ud, via menubaren øverst:


 Og dernæst vælge Slettefrister

Tidspunktet for hvornår en tidsfrist igangsættes, er typisk fra sagsafslutning. På nogle sagsområder har der været behov for at kunne operere med flere sletningsfrister på det samme emne. Fx på personaleområdet ift. tjenestemænd. Der kan også være andre afhængigheder end at sagen er afsluttet, fx om en elev er afgangsført, eller ansættelsesforholdet er ophørt, inden fristen skal begynde at tælle.

I det nuværende XML skema, som definerer datastrukturen for KLE til leverandørerne, er der ikke indbygget en mulighed for at operere med flere frister, hvorfor vi i den kommende tid vil opdatere skemaet til at kunne håndtere flere frister på det enkelte emne.

KLE-XML filen rummer ikke i sig selv information om, hvorvidt en given sag rummer personoplysninger eller følsomme personoplysninger, og dermed om slettefristen skal gælde. Kommunen kan således på det samme KLE-emne både have sager, der er omfattet af slettefrister, og sager, der ikke er omfattet. Det betyder, at en sletningsrutine også skal trække på andre informationer og metadata på sagen, end dem der er indeholdt i KLE, for at bestemme om den konkrete sag rummer personoplysninger, og for at kunne automatisere udsøgningen effektivt. Dette vil vi drøfte med leverandører og interesserede kommuner i den kommende tid.