25. maj 2018

KL hilser ny model for skolelederes uddannelse velkommen

KL glæder sig over ny model for skolelederes uddannelse, som imødekommer det store spænd i skoleledernes opgave og er koblet tæt til praksis.

”God skoleledelse spiller en afgørende rolle i forhold til elevernes læring. Derfor er kravene til landets skoleledere også høje. Vi skal sikre, at lederne får de bedst mulige forudsætninger for at kunne drive en god skole. Det mener jeg, at vi får med den nye model for skolelederes uddannelse.”

Sådan lyder kommentaren fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg til den nye model for skolelederes uddannelse, som Undervisningsministeriet i dag har præsenteret.

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde anbefalinger til en ny model for skolelederes uddannelse. I forlængelse af anbefalingerne har en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL og Skolelederforeningen udviklet en ny model for skolelederes uddannelse.

Stort spænd i opgaver imødekommes

Den eksisterende diplomuddannelse i ledelse danner ramme om den nye model for skolelederes uddannelse, men den nye model er ændret, så den i højere grad kan imødekomme de kompetencer, der er brug for generelt som leder i det offentlige, samtidig med at den understøtter de behov, der særligt kendetegner skoleledernes opgaver og ansvar.

"Skoleledere har en kompleks ledelsesopgave og et stort ansvar. Nogle af skoleledernes opgaver har de tilfælles med andre offentlige ledere. Det gælder fx organisationsudvikling og ledelse af medarbejdere og faglig udvikling. Andre opgaver er særskilte for skoleledere fx skoleforvaltning og pædagogisk ledelse af praksis på skolerne. Det spænd i en skoleleders opgaver imødekommer den nye uddannelse. Det er både godt og vigtigt,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

KL-udvalgsformanden glæder sig over den meget grundige proces, der har været omkring den nye uddannelse, og er tilfreds med, at den nye model for skolelederes uddannelse står på anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedr. fremtidige uddannelsestilbud for skoleledere, samt at uddannelsen løbende vil blive fulgt og evalueret.

Tæt kobling til praksis er afgørende

Han peger samtidig på, at det er meget positivt, at modellen i langt højere grad tager udgangspunkt i ledernes egen praksis, så uddannelsen er praksisnær i hele forløbet.

"En lederuddannelse er mest relevant, hvis den er koblet til praksis. Derfor er vi også meget tilfredse med, at den nye model har en rigtig god balance mellem teori og praksis. Det er vigtigt for at ruste skolelederne og skoleledelserne til jobbet, som i dag rummer mange forskellige opgaver,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Der igangsættes nu et udviklingsarbejde, som konkret skal beskrive de forskellige moduler i den nye model for skolelederes uddannelse. Det arbejde følger KL sammen med øvrige parter.

Større fleksibilitet mellem DIL og DOL

Det er vigtigt for kommunerne, at lederuddannelse også kan tilpasses lokale behov. Derfor er der behov for flere leverandører af anerkendte lederuddannelser, som på forskellig vis kan imødekomme kommunernes behov.

KL er derfor tilfreds med, at der som led i arbejdet med ny model for skolelederes uddannelse også er blevet sat fokus på det generelle behov for en tættere kobling og større fleksibilitet mellem Diplom i Ledelse (DIL) og Den offentlige Lederuddannelse (DOL). Det sker i dialog mellem Certificeringsrådet, det faglige fællesudvalg for ledelse og KL.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om den nye model for diplom i ledelse