14. juni 2018

Skoleledelse har afgørende rolle i det digitale

Ledelsesmæssig understøttelse har stor betydning for, om pædagogisk personale anvender bl.a. læringsplatforme, viser evalueringen af den fællesoffentlige indsats for styrket brug af it i folkeskolen.

Det digitale skal understøttes af ledelse

Det er centralt for brugen af it på den enkelte folkeskole, at skolens ledelse skaber gode rammer for arbejdet med digitale ressourcer, herunder rum til sparring og videndeling samt klare strategier. Det er en af de tendenser, der ses i den netop offentliggjorte evaluering af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen.

Interviews med både skoleledelser og pædagogisk personale i undersøgelsen peger på, at understøttelse fra skoleledelsens side er væsentlig for både hvorvidt og hvordan personalet bruger de digitale ressourcer. Understøttelsen har også indvirkning på personalets oplevelse af, hvad de digitale ressourcer kan.

Opfølgning og plads til eksperimenter

Der er p.t. stor variation i, i hvilken grad det pædagogiske personale oplever ledelsens understøttelse af brugen af digitale ressourcer. Halvdelen af de adspurgte medarbejdere oplever en lav grad af systematisk opfølgning på anvendelsen af it fra ledelsen. Lidt over en tredjedel oplever i begrænset omfang, at ledelsen skaber rum til, at der kan eksperimenteres med digitale ressourcer, hedder det i evalueringsrapporten.

At skolen har en strategi lader ifølge undersøgelsen til at have betydning for især de oplevede pædagogiske effekter af læringsplatforme – dette kan skyldes, at en klar strategi gør det lettere for ledelsen at kommunikere om den pædagogiske og didaktiske anvendelse af platformen.

Personalets behov

Undersøgelsen finder forskellige indikatorer på, hvad det pædagogiske personale har behov for, når det gælder ledelsens understøttelse af anvendelse af digitale ressourcer, herunder læringsplatforme:

  • Ledelsen skal sikre, at det pædagogiske personale føler sig klædt på til at anvende de nye ressourcer.
  • Det pædagogiske personale skal have mulighed for at eksperimentere med de nye ressourcer.
  • Opstillede krav og forventninger til anvendelsen af digitale ressourcer kan bidrage til, at personalet anvender ressourcerne nok til at opnå fortrolighed og ser pædagogiske gevinster af anvendelsen.
  • Ledelsen skal gennem sin kommunikation hjælpe det pædagogiske personale til at se meningen med at anvende de digitale ressourcer.

Inspiration til videre arbejde

På længere sigt og mere overordnet niveau peger evalueringen på en række områder, hvor ledelserne i samspil med bl.a. forvaltning og andre aktører kan medvirke til at styrke brugen af de digitale ressourcer over tid:

  • Rum til på de enkelte skoler (ledelse og personale imellem) og i de enkelte forvaltninger at tale struktureret og fokuseret om, hvornår digitale ressourcer reelt giver kvalitet, så man kan opnå større forståelse og enighed på tværs.
  • Mere konkret (forskningsbaseret) viden – både om hvad det er, digitalisering reelt kan bidrage til, og om, hvordan digitalisering kan bidrage til de forskellige mål.
  • Mere opkvalificering, så den enkelte lærer og pædagog er i stand til at vurdere sammenhæng mellem mål og middel for de enkelte digitale ressourcer, han/hun anvender.
  • Konkrete og vedholdende politiske og ledelsesmæssige udmeldinger, der klart angiver, hvilke mål man ønsker at opnå med digitaliseringen, hvorefter man holder fast i disse mål.

Inspiration til videre arbejde med at styrke brugen af digitale ressourcer i folkeskolen vil blive tilgængeligt på bl.a. EMU.dk i de kommende måneder.