28. juni 2018

Ny sundhedsaftale 2019 - 2023

KKR Sjælland drøftede og gav sin opbakning til de regionale mål, som Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at prioritere.

Hver valgperiode indgår kommunerne i KKR Sjælland en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Formålet er at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunernes sundhedstilbud. KKR Sjælland gav sin tilslutning til de regionale mål, Sundhedskoordinationsudvalget hidtil har besluttet at prioritere.

Med afsæt i det overliggende nationale mål "Bedre sammenhængende patientforløb" samt målene "Styrket indsats for kronikere og ældre" og "Flere sunde leveår" har Sundhedskoordinationsudvalget for Region Sjælland formuleret følgende regionale mål, hvorunder der udarbejdes indikatorer:

  • Fælles helhedsorienteret opgaveløsning
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Forebyggelse på flere og nye måder
  • Bedre mental sundhed understøttet af et velfungerende og kompetent nært psykiatrivæsen

Desuden var der enighed i KKR Sjælland om, at der i det videre arbejde med ny sundhedsaftale 2019-2023 skal sættes øget fokus på forebyggelse, herunder i forhold til børn og unge samt på sikring af fælles viden og deling af data om patienter/borgere.