28. juni 2018

LPNyt nr. 2018:04 - Forlig med FOA om SOSU 2018

Onsdag den 9. maj 2018 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale.

Med forliget for social- og sundhedspersonalet er der aftalt udmøntning for i alt 544 mio. kr., der anvendes til at imødegå de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever på ældre- og sundhedsområdet.

Rekrutteringspuljen har været et af KL's hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne 2018. Forliget betyder, at både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere vil få lønstigninger fra 1. april 2019. For social- og sundhedsassistenterne er der aftalt et nyt lønforløb, hvor alle tildeles en lønforhøjelse. Samtidig vil de social- og sundhedsassistenter, der er midtvejs i lønforløbet, få en særlig stigning i løn.

Der er prioriteret midler til eleverne, der vil få et lønløft, hvilket skal bidrage til at gøre det mere attraktivt at uddanne sig som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Disse ændringer træder allerede i kraft 1. august 2018.

På ældre- og sundhedsområdet er der behov for kvalificeret arbejdskraft døgnet rundt. Social- og sundhedspersonalet vil derfor få en højere betaling for at arbejde på skæve tidspunkter fra 1. april 2019.

Forliget indeholder endvidere pensionsforbedringer til social- og sundhedspersonalet samt øget pension ved arbejde på skæve tidspunkter.

Indholdet af forliget med FOA er nærmere uddybet nedenfor:

Løn

- Lønforløbet for social- og sundhedsassistenter ændres med virkning fra 1. april 2019 fra

- Løntrin 21 (indtil 4 år) løntrin 22 (indtil 10 år) løntrin 29 (resten af forløbet)

til

- Løntrin 22 (indtil 4 år) løntrin 26 (indtil 10 år) løntrin 30 (resten af forløbet)

- Kvalifikationslønnen for social- og sundhedshjælpere hæves med virkning fra 1. april 2019, således at kvalifikationslønstigningen efter 4 års sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 19 til løntrin 20.

Det nuværende og det fremtidige lønforløb for social- og sundhedshjælpere og for social- og sundhedsassistenter kan illustreres således:

For elever sker følgende ændringer i månedslønnen:

- Den særskilte sats for elever under 18 år ophæves med virkning fra 1. august 2018, således at elever under og over 18 år herefter får samme månedsløn.

- Månedslønnen til social- og sundhedshjælperelever forhøjes med virkning fra 1. august 2018 til 8.427,00 kr. (31/3 2000-niveau).

- Månedslønnen til social- og sundhedsassistentelever forhøjes med virkning fra 1. august 2018, således at månedslønnen for 1. -12. måned udgør 9.291,24 kr., mens lønnen for 13. og følgende måneder udgør 10.617,29 kr. (31/3 2000-niveau)

- Lønnen for hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere i opsøgende arbejde, ledende beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, 1. assistenter, assistenter (aften/nat), plejere, herunder tidligere plejeassistenter, og sosu-assistenter (trin 26-30) (de såkaldte "lukkede grupper"), hæves med fuldt gennemslag med virkning fra 1. april 2019 med 550 kr. årligt (31/3 2000-niveau).

Grundlønsforhøjelserne pr. 1. april 2019 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

KL opfordrer kommunerne til at være opmærksomme på, hvordan de centrale lønændringer påvirker lokale forhåndsaftaler og andre lokale aftaler for social- og sundhedspersonale med henblik blik på i god tid inden overenskomsten træder i kraft at vurdere de lokale lønsammensætninger for social- og sundhedspersonale.

Pension

Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnet social- og sundhedspersonale forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,29% fra 12,60% til 12,89%. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

Døgnarbejdstid for social- og sundhedspersonale

Pr. 1. april 2019 forhøjes ulempeydelsen for effektiv tjeneste om natten og på lørdage:

- alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 2 % fra 33,0 % af timelønnen til 35,0 % af timelønnen.

- på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 2 % fra 28,0 % af timelønnen til 30,0 % af timelønnen.

 

Pr. 1. april 2019 forhøjes pensionen af udbetalte særydelser (aften- og nattillæg) til månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale med 1% fra 4% til 5%. Samtidig indføres pension af udbetalte særydelser (lørdag og søn- og helligdage) til månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale med 1%.

Den Kommunale Kompetencefond

Aftale om den Kommunale Kompetencefond er videreført.

Uddannelsesprotokollat 4

Aftalen om ret til uddannelsesaftale for de ikke-uddannede i protokollat 4 forlænges til den 30. april 2021, hvor den bortfalder.

Udviklingsprojekter m.v.

Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling -  samt at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelse, er der enighed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende projekter:

- Et projekt om udvikling og profilering af social- og sundhedshjælpernes og social- og sundhedsassistenternes fag og faglighed.

- Et projekt målrettet øget søgning til og gennemførsel af social- og sundhedsuddannelserne.

Parterne er desuden enige om, at der i projektet omkring "Fokus på fuldtid" i Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 som en del af det samlede projekt søges indarbejdet, at der sættes fokus på eksempler fra det kommunale ældre- og sundhedsområde, hvor medarbejderne arbejder på fuldtid.

Under forudsætning af, at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelse, er der desuden enighed om i overenskomstperioden at indstille følgende projekter til Fremfærd:

- Et projekt om tværfaglige miljøer, der udvikler indsatserne til borgere med kronisk sygdom.

- Et projekt om borgere med misbrug og psykiske problemer.

Parterne er desuden enige om generelt at styrke rekrutteringsdagsordenen på ældre- og sundhedsområdet i Fremfærd i overenskomstperioden.

Redaktionelle ændringer

Der er foretaget en række redaktionelle justeringer og præciseringer, som ikke nødvendigvis er markeret særskilt i overenskomsten.

Generelt er det tilstræbt at anvende samme rækkefølge i overenskomsten, når grupperne er oplistet, som i § 1, stk. 1. Det indebærer bl.a., at rækkefølgen i § 6, stk. 2, er ændret. Ledende beskæftigelsesvejledere og afdelingsledere er tilføjet redaktionelt i § 1, stk. 1, og i § 11, stk. 1, således at de ikke kun er omtalt i §§ 3-4. Sundhedsmedhjælpere er flyttet fra § 9, stk. 10, til §§ 3-6.

Som eksempel på andre redaktionelle justeringer og præciseringer kan nævnes, at det er præciseret i § 24, stk. 3, at bestemmelsen i § 11, stk. 3, også gælder timelønnede. Desuden er Bilag D og E (om elever) fjernet, idet bilagsteksten følger af ferieaftalen og erhvervsuddannelsesloven. Dog er et afsnit om reduktion af praktiktjenesten flyttet fra Bilag D og indsat som bemærkningstekst til § 29, stk. 3.

Budgetvejledning

Rekrutteringspuljen medfører, at der bør differentieres i lønfremskrivningen, således at midlerne også tilfalder ældre-og sundhedsområdet i budgetlægningen.  

For rekrutteringspuljen er omkostningsberegningerne baseret på landsgennemsnit, hvormed der kan være forskel på gennemslaget i den enkelte kommune og på de enkelte budgetområder/institutioner (ligesom for organisationsforhandlingerne i øvrigt). Kommunens konkrete udgift vil derfor bl.a. afhænge af fordelingen mellem social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt anciennitetsfordelingen blandt medarbejderne. Endvidere vil udgiften afhænge af ældre- og sundhedsområdets størrelse.

I den enkelte kommune bør det således overvejes, om der gælder særlige forhold på ældre- og sundhedsområdet i kommunen, som der skal tages højde for i budgetlægningen.

Det bemærkes, at der kan være en merudgift som følge af rekrutteringspuljen på andre områder end ældre- og sundhedsområdet. Eksempelvis kan der være social- og sundhedspersonale, herunder social- og sundhedsassistenter, på fx det sociale område og psykiatriområdet, hvilket ikke nødvendigvis indgår som en del af ældre- og sundhedsområdet rent budgetmæssigt.

Læs mere om rekrutteringspuljens betydning i forhold til budgetlægningen i Budgetvejledningen, Tillæg til skrivelse G.1-1 samt G.1-3

Med forliget for social- og sundhedspersonalet er der aftalt udmøntning for i alt 544 mio. kr., der anvendes til at imødegå de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever på ældre- og sundhedsområdet.

Rekrutteringspuljen har været et af KL's hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne 2018. Forliget betyder, at både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere vil få lønstigninger fra 1. april 2019. For social- og sundhedsassistenterne er der aftalt et nyt lønforløb, hvor alle tildeles en lønforhøjelse. Samtidig vil de social- og sundhedsassistenter, der er midtvejs i lønforløbet, få en særlig stigning i løn.

Der er prioriteret midler til eleverne, der vil få et lønløft, hvilket skal bidrage til at gøre det mere attraktivt at uddanne sig som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Disse ændringer træder allerede i kraft 1. august 2018.

På ældre- og sundhedsområdet er der behov for kvalificeret arbejdskraft døgnet rundt. Social- og sundhedspersonalet vil derfor få en højere betaling for at arbejde på skæve tidspunkter fra 1. april 2019.

Forliget indeholder endvidere pensionsforbedringer til social- og sundhedspersonalet samt øget pension ved arbejde på skæve tidspunkter.

Indholdet af forliget med FOA er nærmere uddybet nedenfor:

Løn

- Lønforløbet for social- og sundhedsassistenter ændres med virkning fra 1. april 2019 fra

  • Løntrin 21 (indtil 4 år) løntrin 22 (indtil 10 år) løntrin 29 (resten af forløbet)

til

- Løntrin 22 (indtil 4 år) løntrin 26 (indtil 10 år) løntrin 30 (resten af forløbet)

- Kvalifikationslønnen for social- og sundhedshjælpere hæves med virkning fra 1. april 2019, således at kvalifikationslønstigningen efter 4 års sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 19 til løntrin 20.

Det nuværende og det fremtidige lønforløb for social- og sundhedshjælpere og for social- og sundhedsassistenter kan illustreres således:

- For elever sker følgende ændringer i månedslønnen:

  • Den særskilte sats for elever under 18 år ophæves med virkning fra 1. august 2018, således at elever under og over 18 år herefter får samme månedsløn.
  • Månedslønnen til social- og sundhedshjælperelever forhøjes med virkning fra 1. august 2018 til 8.427,00 kr. (31/3 2000-niveau).
  • Månedslønnen til social- og sundhedsassistentelever forhøjes med virkning fra 1. august 2018, således at månedslønnen for 1. -12. måned udgør 9.291,24 kr., mens lønnen for 13. og følgende måneder udgør 10.617,29 kr. (31/3 2000-niveau)

- Lønnen for hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere i opsøgende arbejde, ledende beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, 1. assistenter, assistenter (aften/nat), plejere, herunder tidligere plejeassistenter, og sosu-assistenter (trin 26-30) (de såkaldte "lukkede grupper"), hæves med fuldt gennemslag med virkning fra 1. april 2019 med 550 kr. årligt (31/3 2000-niveau).

Grundlønsforhøjelserne pr. 1. april 2019 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

KL opfordrer kommunerne til at være opmærksomme på, hvordan de centrale lønændringer påvirker lokale forhåndsaftaler og andre lokale aftaler for social- og sundhedspersonale med henblik blik på i god tid inden overenskomsten træder i kraft at vurdere de lokale lønsammensætninger for social- og sundhedspersonale.

Pension

Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnet social- og sundhedspersonale forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,29% fra 12,60% til 12,89%. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

Døgnarbejdstid for social- og sundhedspersonale

Pr. 1. april 2019 forhøjes ulempeydelsen for effektiv tjeneste om natten og på lørdage:

- alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 2 % fra 33,0 % af timelønnen til 35,0 % af timelønnen.

- på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 2 % fra 28,0 % af timelønnen til 30,0 % af timelønnen.

Pr. 1. april 2019 forhøjes pensionen af udbetalte særydelser (aften- og nattillæg) til månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale med 1% fra 4% til 5%. Samtidig indføres pension af udbetalte særydelser (lørdag og søn- og helligdage) til månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale med 1%.

Den Kommunale Kompetencefond

Aftale om den Kommunale Kompetencefond er videreført.

Uddannelsesprotokollat 4

Aftalen om ret til uddannelsesaftale for de ikke-uddannede i protokollat 4 forlænges til den 30. april 2021, hvor den bortfalder.

Udviklingsprojekter m.v.

Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling -  samt at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelse, er der enighed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende projekter:

- Et projekt om udvikling og profilering af social- og sundhedshjælpernes og social- og sundhedsassistenternes fag og faglighed.

- Et projekt målrettet øget søgning til og gennemførsel af social- og sundhedsuddannelserne.

Parterne er desuden enige om, at der i projektet omkring "Fokus på fuldtid" i Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 som en del af det samlede projekt søges indarbejdet, at der sættes fokus på eksempler fra det kommunale ældre- og sundhedsområde, hvor medarbejderne arbejder på fuldtid.

Under forudsætning af, at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelse, er der desuden enighed om i overenskomstperioden at indstille følgende projekter til Fremfærd:

- Et projekt om tværfaglige miljøer, der udvikler indsatserne til borgere med kronisk sygdom.

- Et projekt om borgere med misbrug og psykiske problemer.

Parterne er desuden enige om generelt at styrke rekrutteringsdagsordenen på ældre- og sundhedsområdet i Fremfærd i overenskomstperioden.

Redaktionelle ændringer

Der er foretaget en række redaktionelle justeringer og præciseringer, som ikke nødvendigvis er markeret særskilt i overenskomsten.

Generelt er det tilstræbt at anvende samme rækkefølge i overenskomsten, når grupperne er oplistet, som i § 1, stk. 1. Det indebærer bl.a., at rækkefølgen i § 6, stk. 2, er ændret. Ledende beskæftigelsesvejledere og afdelingsledere er tilføjet redaktionelt i § 1, stk. 1, og i § 11, stk. 1, således at de ikke kun er omtalt i §§ 3-4. Sundhedsmedhjælpere er flyttet fra § 9, stk. 10, til §§ 3-6.

Som eksempel på andre redaktionelle justeringer og præciseringer kan nævnes, at det er præciseret i § 24, stk. 3, at bestemmelsen i § 11, stk. 3, også gælder timelønnede. Desuden er Bilag D og E (om elever) fjernet, idet bilagsteksten følger af ferieaftalen og erhvervsuddannelsesloven. Dog er et afsnit om reduktion af praktiktjenesten flyttet fra Bilag D og indsat som bemærkningstekst til § 29, stk. 3.

Budgetvejledning

Rekrutteringspuljen medfører, at der bør differentieres i lønfremskrivningen, således at midlerne også tilfalder ældre-og sundhedsområdet i budgetlægningen.  

For rekrutteringspuljen er omkostningsberegningerne baseret på landsgennemsnit, hvormed der kan være forskel på gennemslaget i den enkelte kommune og på de enkelte budgetområder/institutioner (ligesom for organisationsforhandlingerne i øvrigt). Kommunens konkrete udgift vil derfor bl.a. afhænge af fordelingen mellem social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt anciennitetsfordelingen blandt medarbejderne. Endvidere vil udgiften afhænge af ældre- og sundhedsområdets størrelse.

I den enkelte kommune bør det således overvejes, om der gælder særlige forhold på ældre- og sundhedsområdet i kommunen, som der skal tages højde for i budgetlægningen.

Det bemærkes, at der kan være en merudgift som følge af rekrutteringspuljen på andre områder end ældre- og sundhedsområdet. Eksempelvis kan der være social- og sundhedspersonale, herunder social- og sundhedsassistenter, på fx det sociale område og psykiatriområdet, hvilket ikke nødvendigvis indgår som en del af ældre- og sundhedsområdet rent budgetmæssigt.

Læs mere om rekrutteringspuljens betydning i forhold til budgetlægningen i Budgetvejledningen, Tillæg til skrivelse G.1-1 samt G.1-3.