28. juni 2018

Indbetaling til AKUT samt UHT pr. 1. juli 2018 – Administrativ information til kommunerne

Indbetaling til AKUT samt UHT pr. 1. juli 2018 – Administrativ information til kommunerne.

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

KL skal derfor informere om, at der pr. 1. juli 2018 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018, jf. pkt. 1:

Til AKUT mv. 81,6 øre

Satserne indbetalingerne for resten af O.18-perioden er under endelig beregning.

For visse typer af ansatte indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til UHT-fonden jf. pkt. 2.

Sagen

1. AKUT-bidrag 

AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene. Indbetalingerne for resten af overenskomstperioden er under beregning og fastlæggelse af fordeling over indbetalingstidspunkterne.

 

 

Indbetaling pr. 01.07.18

(beregnings-

grundlag

01.01.2018 til 30.06.2018)

AKUT

38,7

AUA og projekter

13,7+0,8

Kompetencefond og "Fra ufaglært til faglært"

 

23,4+4,0

SPARK

1,0

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 

81,6

  

Indbetalingerne foretages til:

AKUT
c/o KL
Weidekampsgade 10
2300 København S.

 
Reg.: 8072
Konto: 0001015891.

 
CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048.

 

Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning

Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 afsættes et ørebeløb pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.

Kommunen skal således pr. 1. april 2018 afsætte 1,09 øre, pr. 1. april 2019 afsætte 1,13 øre og pr. 1. april 2020 afsætte 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.

Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder.

Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ.

De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.

  

2. UHT-bidrag

UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018.

Indbetalingerne foretages til:

UHT-fonden
c/o KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

SYDBANK – reg.nr. 8072 kt. 0001027698 – SE NR. 14654577

Hvis du vil vide mere

Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 pkt. 4.1. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).

Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til

Vedr. AKUT: Chefkonsulent Frank Hedegaard, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3178 eller pr. e-mail frh@kl.dk

Vedr. UHT: konsulent Allan Graversen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3220 eller pr. e-mail awg@kl.dk.

 

 UDDYBENDE:

1. AKUT-bidrag

Det er mellem parterne aftalt, at AKUT-bidraget pr. 1. april 2018 forhøjes fra 37,8 øre til 38,7 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime, at bidraget pr. 1. april 2019 yderligere forhøjes til 40,1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime og at bidraget pr. 1. april 2017 forhøjes til 40,6 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime.

Beregning og indbetaling af det halvårlige AKUT-beløb sker i overensstemmelse med følgende:

 •  Optællingsperioden er de seneste 6 måneder umiddelbart forud for ind-betalingstidspunktet.
 • Optælling af ATP-pligtige timer foretages løbende i de forskellige lønsystemer.
 • Indbetaling til AKUT-fonden foretages halvårligt og den pr. 1. april gældende bidragssats i det pågældende overenskomstår anvendes.

2. Bidrag til Den Kommunale Kompetencefond og "Fra ufaglært til faglært"

Midlerne til fondsområderne opkræves og indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag.

Beløbet, der skal opkræves pr. 1. juli 2018, er omregnet til et ørebeløb på 23,4 øre pr. til Kompetencefonden og 4,0 øre til "Fra ufaglært til faglært" pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag 1. juli 2018.

De resterende opkrævninger i O.18-perioden er under beregning.

Fra og med denne periode er serviceaftalevirksomhederne også omfattet af Kompetencefonden og "Fra ufaglært til faglært".

3. Tryghedspuljen

KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at videreføre Tryghedspuljen til 31. marts 2021 og at tilføre den et provenu på 12,902 mio. kr., der opstår i forbindelse med at satserne for ATP-bidraget ikke reguleres.

Beløbet er under fordeling og omregning til ørebeløb i overenskomstperioden og opkræves tidligst pr. 1. januar 2019.

4. Indsats om psykisk arbejdsmiljø – SPARK

KL og Forhandlingsfælleskabet er blevet enige om at udvikle og videreføre Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) i overenskomstperioden 2018 – 2021. SPARK udvider indsatsen med to yderligere temaer, som lokale MED-udvalg og TRIOer kan søge støtte til: alenearbejde og chikane, herunder seksuel chikane. Desuden vil der fremadrettet bl.a. være mere fokus på at øge spredningseffekten af SPARKs indsats.

Beløbet på i alt 25,5 mio. kr. opkræves henover alle opkrævningerne i O.18 perioden.

Kort om AKUT-fonden

 AKUT-fondens midler bruges

 • dels til refusion til arbejdsgiver af lønudgifter som følge af bevilget tjenestefri med løn i forbindelse med tillidsrepræsentanters deltagelse i kurser mv. i regi af deres faglige organisation og
 • dels til at dække de faglige organisationers omkostninger i forbindelse med tillidsrepræsentantuddannelse.

AKUT-fonden finansieres ved to årlige indbetalinger fra henholdsvis kommuner, regioner og alle virksomheder omfattet af KL’s overenskomster og aftaler, herunder

 • serviceaftalevirksomheder,
 • fælleskommunale virksomheder,
 • trafikselskaber,
 • selvstyrehavne og
 • selvejende institutioner inden for KL’s forhandlingsområde.

En institution eller virksomhed er berettiget til at anmode om og modtage lønrefusion, når en tillidsrepræsentant har deltaget i et kurser el.lign. i regi af sin faglige organisation, hvis institution eller virksomheden indbetaler til AKUT-fonden. De aktiviteter, der kan søges AKUT-refusion for er nærmere beskrevet i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 15, stk. 1 og 2 og enslydende i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg § 9, stk. 1 og 2.

Institutionen eller virksomheden kan anmode den faglige organisation, som tillidsrepræsentanten har været på kursus el.lign. hos, om refusion svarende til den lønudgift, som institutionen eller virksomheden har haft i forbindelse med den bevilgede tjenestefrihed med løn.

Ansøgning om refusion rettes direkte til den relevante faglige organisation. Dette skal ske hurtigst muligt efter tillidsrepræsentanten har deltaget i den AKUT-berettigede aktivitet og senest 1. april det efterfølgende år.

Kort om Den Kommunale Kompetencefond

Formålet med aftalen er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Midlerne i kompetencefonden skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.

Ansøgning til fonden forgår via www.denkommunalekompetencefond.dk og der kan søges op til kr. 25.000 pr. ansat pr. år fra fonden.

Kort om UHT-fonden

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere (UHT) har til formål at afholde udgifter vedrørende

 • udvikling af uddannelseskurser,
 • afholdelse af konferencer mv. samt
 • iværksætte og støtte studieophold

for ansatte i kommunerne og regionerne indenfor teknik og miljø med håndværksmæssigt arbejde.

Ansøgning om støtte eller henvendelse til fonden sker via sekretariatet.

Se mere via dette link: http://www.uht.dk/