04. juni 2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelse af seks læreplanstemaer

KL har den 25. april 2018 modtaget udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer med høringsfrist den 23. maj 2018.

KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling i KL, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden det fremsendes.

Generelle bemærkninger

KL er overordnet positiv for det fremsendte udkast til bekendtgørelse. KL er samtidig enig i, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde og udviklingen af læringsmiljøerne i dagtilbud.

Det er en unik situation, at alle centrale aktører omkring dagtilbud er enige om det pædagogiske grundlag for udvikling af kvaliteten i dagtilbud. KL vil gerne anerkende processen og inddragelsen af centrale aktører i arbejdet.

KL pointerer væsentligheden i, at der fra statslig side bliver givet arbejdsro i kommunerne til at arbejde med realiseringen af en styrket pædagogisk læreplan og arbejdet med de seks læreplanstemaer.

KL´s bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

Det fremgår af udkast til bekendtgørelsen, at den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. KL er enig i, at det pædagogiske grundlag skal være afsættet for alle tiltag i dagtilbuddene.

De nationale mål for hvert læreplanstema er beskrevet på et meget overordnet plan. KL vurderer, at der vil være behov for lokal konkretisering for, at målene kan sætte retning for udviklingen af læringsmiljøer og en stærk evalueringskultur. En konkretisering af målene giver endvidere bedre mulighed for ledelse af dagtilbudsområdet og bedre afsæt for den politiske drøftelse i kommunen.

Børns inddragelse og deltagelse er essentiel for deres læring, trivsel og udvikling. KL mener derfor, at et større fokus på alle børns inddragelse, deltagelse og indflydelse bør skrives tydeligere frem i læreplanstemaerne. Børneperspektivet er centralt, hvis ambitionerne med læreplanstemaerne skal lykkes. Børns forskellighed bør endvidere ses som ressource i arbejdet med alle læreplanstemaer.

KL er positive overfor fokus på sprog og kommunikation, da sprog er en væsentlig faktor for børns udvikling og den sociale mobilitet.

Læreplanstemaet kan med fordel i højere grad belyse vigtigheden af den pædagogiske opmærksomhed på emnet såvel som relevansen af børns sproglige og kommunikative udvikling.

Dagtilbud har en væsentlig opgave i at stimulere børns nysgerrighed overfor natur, naturfænomener og naturvidenskabelig forståelse. KL ser derfor positivt på læreplanstemaet om natur, udeliv og science. KL understreger dog, at teknologiforståelse er en væsentlig faktor i dette læreplanstema, og teknologiforståelse bør derfor udfoldes i højere grad. Den teknologiske understøttelse af børns læring bør endvidere inddrages i de resterende læreplanstemaer og det generelle pædagogiske arbejde.

KL gør opmærksom på et behov for en styrket opmærksomhed på forholdet mellem læringsmiljøer og det enkelte barn. Fokus på udviklingen af gode og trygge læringsmiljøer er væsentlig, men der er samtidig behov for at sikre et fokus på det enkelte barns udvikling og udbytte af læringsmiljøerne.

KL lægger vægt på det styrkede forhold mellem dagtilbud og forældre. Forældre har en essentiel rolle i barnets udvikling, læring og trivsel. Samarbejdet mellem forældre, dagtilbud og andre centrale aktører er væsentlig i alle læreplanstemaer og kan med fordel belyses i højere grad.

KL gør slutteligt opmærksom på den varierende indholdsbeskrivelse af de seks læreplanstemaer i bilagene til bekendtgørelsen. Temaerne er uddybet i forskellige grader, enkelte med underoverskrifter mv. Det vil være en fordel, at læreplanstemaerne beskrives og uddybes med samme opbygning og omfang.