19. juni 2018

Godkendelse af fusion - Greater Copenhagen EU Office

Ejerkredsene bag Region Hovedstadens EU-kontor (Copenhagen EU-Office) er blevet enige med ejerne bag Region Sjællands EU-kontor (ZealandDenmark) om, at de to kontorer skal fusionere pr. 1. januar 2019. RUC indtræder ved en fusion som nyt medlem af ejerkredsen på vilkår svarende til CBS. KKR Hovedstaden godkendte fusionen med forbehold for, at den fremtidige regionale medfinansiering af det fælles EU-kontor kan blive påvirket af den politiske aftale om revision af erhvervsfremmesystemet.

Arbejdet for en sammenlægning af de to EU-kontorer begyndte i 2015 med baggrund i det fælles samarbejde i Greater Copenhagen og ønsket om at afskaffe dobbeltstrukturer samt at understøtte et effektivt rådgivningssystem. I slutningen af 2015 fusionerede Copenhagen EU-Office med hovedstadsregionens universiteters EU-kontor CreoDK. Dette var grundlaget for ambitionerne om et fælles Greater Copenhagen kontor.

Det fusionerede kontors overordnede fokus bliver at:

  • Tiltrække EU-midler til medlemmerne og styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU’s forsknings- og innovationsdagsorden (KU, DTU og CBS har akkumuleret hjemtaget ca. 1,8 mia. kr. til forskningsprojekter m.v. i perioden 2014-2017)
  • Fremme medlemskredsens netværk, viden og ageren i EU
  • Øge medlemskredsens indflydelse på EU’s strategier og initiativer herunder programudmøntning
  • Bidrage til at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk, fælles og international profil samt synlighed i EU.

Det fusionerede kontor vil være en stærkere service- og sparringspartner for ejerkredsen, fx ved at have styrkede kompetencer og flere samlede ressourcer, bedre grundlag for hjemtagning af EU-midler samt lettere adgang til projektsamarbejde med universiteter og virksomheder. 

Beslutningen om fusion og tilhørende vedtægter skal efter KKR Hovedstadens godkendelse behandles i ejerkredsens politiske fora. Godkendes aftalen her, fusioneres kontorerne pr. 1. januar 2019. 

KKR Hovedstaden bemærkede på sit møde den 12. juni 2018, at den fremtidige regionale medfinansiering af det fælles EU-kontor kan blive påvirket af den politiske aftale om revision af erhvervsfremme-systemet. KKR Hovedstaden godkendte at fortsætte med fusionsarbejdet og tiltrådte indstillingen med førnævnte forbehold.