26. juni 2018

EU har vedtaget nye regler om cirkulær økonomi og målsætninger på affaldsområdet

Rådet godkendte sidst i maj de affaldsdirektiver, der vil sætte rammerne for kommunernes fremtidige affaldshåndtering. KL glæder sig over, at direktiverne indeholder én fælles EU-definition på "kommunalt affald".

I december 2015 præsenterede EU-Kommissionen for første gang pakken om cirkulær økonomi og sin intention om at revidere affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet, WEEE-direktivet, direktivet om batterier og akkumulatorer, samt direktivet for udrangerede køretøjer.

Siden har KL på EU-plan arbejdet intensivt for, at direktiverne ville komme kommunerne til gavn i forhold til den fremtidige håndtering af kommunalt affald og kommunernes arbejde med cirkulær økonomi. KL har i EU blandt arbejdet for én fælles EU-definition på ”kommunalt affald”, der forenkler og forbedrer sammenligningsgrundlaget i EU. Det får kommunerne nu med revisionen af affaldsdirektivet, som i dag blev endeligt godkendt af Rådet. Definitionen omfatter blandet affald og særskilt indsamlet affald fra husholdninger, herunder papir og pap, glas, metal, plast, bioaffald, træ, tekstiler, emballage, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt storskrald, herunder madrasser og møbler.

Derudover dækker definitionen også over blandet affald og særskilt indsamlet affald fra andre kilder, når dette affald er sammenligneligt med affald fra husholdninger. Definitionen er derfor bundet op på selve typen af affald, og ikke om den kommer fra det offentlige, private eller erhverv.

Ansvar for indsamling og håndtering skal gendrøftes
Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's internationale udvalg, har fulgt sagen tæt på EU-plan og glæder sig over de nye affaldsdirektiver.

"Kommunerne har i flere år ønsket at kunne indsamle husholdningslignende erhvervsaffald, men det har på grund af national lovgivning ikke været muligt. Direktivet åbner nu for en fornyet snak om ansvarsområdet for indsamling og håndtering af affaldet. I forhold til den cirkulære tankegang giver det mening, at affald fra husholdninger og affald, der er sammenligneligt med affald fra husholdninger, bliver indsamlet og håndteret samlet," siger Jens Ive.

Positivt med ambitiøse genanvendelsesmål
Det nye affaldsdirektiv fastsætter et genanvendelsesmål på 55 % af husholdningsaffaldet i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. KL er meget tilfredse med de høje mål. I Danmark ligger vi i forvejen højt i forhold til genanvendelse, og de nye mål hjælper kommunerne med deres arbejde vedr. cirkulær økonomi.

Ifølge de nye affaldsdirektiver skal medlemsstaterne også oprette systemer til kvalitetskontrol og sporbarhed for kommunalt indsamlet affald for at sikre, at kravene til målemetoder bliver overholdt.

KL: Lokal metodefrihed er afgørende
For KL er det afgørende, at kommunerne bibeholder den lokale metodefrihed til at tilrettelægge indsamlingen efter netop de lokale forhold. Direktivteksterne i hverken affaldsrammedirektivet eller emballagedirektivet har lagt sig fast på ansvarsfordelingen i indsamlingsleddet.

"Vi forventer, at kommunerne fortsat kommer til at spille en væsentlig rolle. Det beror på, hvordan vi i Danmark politisk implementerer bestemmelserne, og her er kommunerne vigtige aktører og en god garant for, at vi når i mål med de ambitiøse mål, der er vedtaget," siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

Efter Rådets endelige vedtagelse af affaldsdirektiverne venter nu den nationale implementering. Vedtagelsen af de nye affaldsdirektiver har gjort det svært for kommunerne at nå at udarbejde de nye lokale affaldsplaner i 2020. Den nationale affaldsplan ventes at ligge klar i 2020, og kommunerne kan derfor vente med at udarbejde nye affaldsplaner til den nationale plan ligger klar.