02. januar 2018

Task force Pneumoni

I planlægningsområde nord har man opnået gode resultater med et tværsektorielt projekt, som har til formål at reducere genindlæggelser, som skyldes lungebetændelse

Formål med projektet/tiltaget
Task force Pneumoni er navnet på en arbejdsgruppe, som blev nedsat af Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord i foråret 2015. Arbejdsgruppens opgave var at undersøge og iværksætte indsatser, som kan reducere forekomsten af genindlæggelser, der skyldes lungebetændelse (pneumoni). Lungebetændelse er den hyppigste genindlæggelsesårsag på Nordsjællands Hospital, og der er derfor god grund til at arbejde med indsatser, som kan imødekomme denne udfordring.

Målgruppe
Målgruppen er borgere, der har været indlagt med lungebetændelse, og som er ≥65 år eller ≥50år med flere samtidige sygdomme og/eller KOL. Siden april 2016 har ordningen også været tilbudt borgere, der bor på plejehjem.

Indhold
Udviklede indsatser i projektet:

  • et stratificeringsværktøj, som anvendes på hospitalet ved udskrivelse til vurdering af patientens genindlæggelsesrisiko. Patienten vurderes og stratificeres til en foruddefineret indsats i hjemmet efter udskrivelse
  • et vurderingsskema som indeholder sygeplejeobservationer fra udskrivelsen på hospitalet samt forslag til sygeplejeindsatser efter udskrivelse
  • borgeren får udleveret vurderingsskemaet og bringer det med hjem
  • i hjemmet tilbyder kommunen én af følgende tre foruddefinerede indsatser: 
    A) telefonkontakt dagen efter udskrivelsen (ved lav risiko for genindlæggelse) 
    B) besøg i hjemmet dagen efter udskrivelsen (ved mellem risiko for genindlæggelse) 
    C) besøg i hjemmet samme dag som udskrivelsen (ved høj risiko for genindlæggelse)

Effekt
Siden november 2015 har 98 borgere været igennem ordningen. Heraf er 36 borgere fra Halsnæs Kommune. De fem kommuner, som har tilmeldt sig sidst, har indtil videre kun haft hver 1-3 borgere, som kunne tilbydes en indsats.

Alle kommuner melder tilbage, at arbejdet med ordningen ”giver god mening”. Samtidigt tyder de foreløbige resultater på, at indsatserne har en positiv indvirkning på antallet af genindlæggelser som følge af lungebetændelse. Det skal dog bemærkes, at de foreløbige resultater gælder for et mindre antal borgere, og de skal derfor tages med forbehold.

Data viser, at 88 forløb er afsluttede. Af de 88 forløb er blot seks borgere (6,8%), blevet genindlagt med lungebetændelse. Det er gode resultater. På den anden side er 23 borgere (26%) ud af de 88 borgere blevet genindlagt på grund af andre diagnoser. Så i alt er 29 borgere blevet genindlagt.

På den baggrund er et ønskeligt fremtidsscenarie, at ordningen:

For det første udbredes til andre afdelinger på Nordsjællands Hospital, som udskriver lungepatienter, eksempelvis Medicinsk Afdeling.

For det andet udvides med et lignende koncept for andre diagnoser, så genindlæggelser, som skyldes eksempelvis urinvejsinfektion, også håndteres på en måde, så borgeren undgår genindlæggelse.

Samlet set betyder det, at borgeren får et sammenhængende forløb på tværs af sektorer.

Forventningen er, at ordningen kan bidrage til, at opfylde målet om at reducere antallet af genindlæggelser på det somatiske område, som det beskrives i den brændende platform Sundhed og Velvære.

Organisering
Et samarbejde mellem alle kommunerne i planområde nord

Finansiering
Der har ikke været afsat økonomi til projektet, da omdrejningspunktet har været at tilrettelægge arbejdet anderledes og mere struktureret.