12. januar 2018

Sundhedsstyrelsen: To puljer på demensområdet

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en af to puljer på demensområdet i starten af januar og vil offentliggøre den anden i starten af februar 2018. Puljerne er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019.

Puljer på demensområdet

Det drejer sig om følgende to puljer fra henholdsvis januar og februar 2018:

  1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (januar 2018)
  2. Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens (februar 2018)

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Formålet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt.  Puljens målgruppe er de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med og det faglige ledelsesniveau, som kan understøtte, at der sker en reel praksisændring. Puljen udmeldes i to omgange og blev udmeldt første gang i foråret 2017.

Læs mere om puljen ved at klikke her: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Puljen skal styrke indsatsen over for pårørende til mennesker med demens ved at sikre en mere ensartet kvalitet i tilbuddene, understøtte tilvejebringelse af meningsfulde tilbud, som er attraktive for den enkelte med demens samt understøtte en større fleksibilitet i tilbuddene, bl.a. med fokus på tilbud om støtte i aftentimerne og i weekenderne.  Der vil være fokus på, at de pårørende og den enkelte med demens bliver inddraget i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker og at yngre med demens ind tænkes i de konkrete tilbud.  Puljen bygger videre på erfaringerne fra puljen Aflastning af pårørende til demente i egen bolig, som blev udmøntet i 2016, og der vil som afslutning på denne pulje blive udgivet en erfaringsopsamling i januar 2018, der bl.a. kan inspirere kommende projekter i den nye pulje.

Læs mere om puljen ved at klikke her: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens