02. januar 2018

Sundhedsintervention på stålvalseværk

Halsnæs Kommunes Sundhedsafdeling har indledt et succesfuldt samarbejde med en privat virksomhed – et såkaldt OPI- samarbejde (Offentlig-Privat innovationssamarbejde). Resultatet er en kommunal livsstilsintervention på den lokale private virksomhed NLMK DanSteel A/S.

Formål med projektet/tiltaget
Samarbejdet blev indledt med en henvendelse fra NLMK DanSteel A/S Senior Health & Safety Manager, som efterspurgte et kommunalt sundhedstilbud målrettet livsstilsforbedringer. NLMK DanSteel A/S beskæftiger knap 500 medarbejdere - overvejende faglærte og ufaglærte mænd, hvoraf 82,2% er bosiddende i Halsnæs Kommune. Undersøgelser viser, at denne borgergruppe generelt er udfordret i forhold til sundheden. Samtidig er de mindre tilbøjelige til at tage imod kommunale sundhedstilbud. På den baggrund opfylder medarbejderne på NLMK DanSteel A/S kriterierne for en kommunal livsstilsintervention. Livsstilsinterventionen kommer medarbejderne/borgerne og virksomheden til gavn, men er også en indsats, som imødekommer kommunens brændende platforme, sundhedspolitikken, idrætsstrategien og overvægtsstrategien.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte mænd

Indhold
I første omgang blev der oprettet livsstilshold (1). Livsstilsholdene er senere udvidet med flere sundhedstiltag - lungefunktionstest (2), rygestopkursus (3) og løbeklub (4).

1) Livsstilshold
Livsstilsholdet er en uddannelse i et sundere liv, som tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, mål og motivation. Der lægges vægt på egenomsorg, diætbehandling og fysisk aktivitet, ligesom kognitiv adfærdsterapi og arbejdet med vaneændringer spiller en aktiv rolle i forløbet. 

Udviklingen af livsstilshold, koordinering og tilrettelæggelse samt undervisning varetages af Sundhedsafdelingens kliniske diætist.

To livsstilshold er gennemført, og holdene har hver 10 deltagere. Kurserne afholdes på NLMK DanSteel A/S, og deltagerne rekrutteres af virksomhedens Senior Health & Safety Manager.


Forløbet indledes med en individuel samtale, som inkluderer vejning, måling af talje, fedtprocent og muskelmasse. Med udgangspunkt i målingerne kortlægges medarbejderens kost- og motionsvaner. Dernæst vejledes medarbejderen i hvilke tiltag, der kan integreres med henblik på en sundere hverdag og eventuelt vægttab. I umiddelbar forlængelse af samtalen udarbejdes en personlig kostplan, som sendes til medarbejderen.

I holdforløbet bliver deltagerne undervist i sund kost og motion. På den måde bliver de i stand til - fremadrettet - at træffe et sundere valg. Gruppen arbejder med at implementere sundere vaner, som passer til den enkelte medarbejders livssituation. Der er fokus på deltagerinvolvering via øvelser og workshops. Undervisningen består af fem mødegange med passende intervaller.

Undervisningens temaer:

  • Værd at vide om mad & motion – del 1
  • Værd at vide om mad & motion – del 2
  • Workshop – kend dine grøntsager
  • Find vej i supermarkedsjunglen
  • Flydende kcal og vigtigheden af at sove godt.

En måned efter den femte kursusgang møder medarbejderen til endnu en individuel samtale inklusive monitorering i form af vejning og måling. Tre måneder senere finder en tredje samtale sted, hvorefter forløbet afsluttes.

2) Lungefunktionsmålinger
I anledning af International Lungedag 2015 tilbød Sundhedsafdelingen alle ansatte på NLMK DanSteel A/S en lungefunktionsmåling. 51 ansatte fik målt deres lungefunktion og modtog vejledning om rygning og livsstil i forbindelse med resultatet. Enkelte ansatte blev opfordret til at kontakte egen læge, nogle var allerede bekendt med en lungesygdom, andre var ikke. Det stemmer fint overens med Lungeforeningens viden og budskab, nemlig at alt for mange danskere går rundt med syge lunger uden at vide det. Lungeproblemer bør opdages og behandles så tidligt som muligt.

På dagen var der travlhed ved lungemålingsapparatet, og efterspørgslen var så stor, at endnu dag med lungefunktionsmålinger blev arrangeret i juni 2016. På denne dag fik 39 ansatte målt deres lungefunktion og modtog vejledning om forebyggelse og sund livsstil.

I alt fik 63 mænd og 27 kvinder på NLMK DanSteel A/S målt deres lungefunktion. Målinger og vejledning blev varetaget af en frivillig sygeplejerske fra Astma og Allergi Nordsjælland samt en medarbejder fra Sundhedsafdelingen. Alle målinger var anonyme.

I forbindelse med lungefunktionsmålingerne blev der rekrutteret deltagere til et rygestopkursus.

3) Rygestopintervention 
Rygestopkurset blev tilbudt efter første livsstilshold i uge 8 i 2016. Rygestopkurset blev afholdt på NLMK DanSteel A/S efter samme model som de kurser, kommunen ellers udbyder. Forløbet består af seks mødegange, hvor de første to anvendes til at planlægge rygestoppet. Rygestoppet sker mellem anden og tredje mødegang. De sidste fire mødegange støtter således op om det gennemførte rygestop.

4) Løbeklub
Som det fjerde ben i interventionen blev der i forbindelse med Halsnæs Kommunes Sundhedsuge indgået et samarbejde mellem NLMK DanSteel A/S og Liseleje og Omegns Motionsklub. Fokus var mænd og sundhed. Virksomhedens ansatte blev tilbudt motion i naturen og træning til DHL-stafetten tre gange ugentligt. Resultatet var, at 10 hold fra NLMK DanSteel A/S gennemførte DHL.

Effekt
De indledende målinger viser, at medarbejderne på NLMK DanSteel A/S matcher livsstilsholdets målgruppe. Deltagernes gennemsnitlige BMI lå på 33,1, hvor normalområdet for BMI er mellem 18,5 – 25.

Målinger efter kurset viser, at 100% af deltagerne opnåede et vægttab. Det gennemsnitlige vægttab var på 5,2 kg. (vægtændring fra –8,5 kilo til –2 kilo).

Effekten af interventionen måles via elektroniske spørgeskemaer i forbindelse med startsamtalen og den afsluttende samtale. Deltagerne er blevet spurgt om deres vurdering af deres samlede helbred, udfordringer i hverdagen og succes med ændring af vaner. Disse resultater er positive og overbevisende. Flere vurderer deres helbred som bedre, flere har det bedre med sig selv og mindre besvær med daglige aktiviteter. Hertil kommer mere overskud og mindre stress. Ses der på indtagelsen af henholdsvis sunde og usunde madvarer er alle deltagere lykkedes med at ændre deres vaner i en sundere retning.

Medarbejderne opfatter virksomhedens investering i deres liv som værende positiv. De kvalitative tilbagemeldinger peger således på tilfredshed med livsstilsholdet.

Tolv medarbejdere deltog i rygestopkurset. Efter sjette mødegang var otte røgfrie (67%). Efter seks måneder var syv røgfrie (58%). Succesraten er over gennemsnittet for rygestopkurser generelt.

Med de fire indsatser er livsstilsinterventionen med til at nå målene i den brændende platform på sundhedsområdet. Målene er, at

  • andelen af moderat og svært overvægtige falder med hver 5 procent
  • andelen af dagligrygere og fysisk inaktive falder med hver 10 procent
  • antallet af genindlæggelser falder med 5 procent om året.

Finansiering
Sundhedsafdelingen har brugt medarbejdertimer til interventionerne.